ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین شریعت، سید مهدی کلانتر، سید حسین حکمتی مقدم، هنگامه زندی، علی جبالی، (1394). توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 211-218. magiran.com/p1530213
Simin Shariat, Seyed Mehdi Kalantar, Seyed Hossein Hekmati Moghadam, Hengameh Zandi, Ali Jebali, (2016). The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 211-218. magiran.com/p1530213
سیمین شریعت، سید مهدی کلانتر، سید حسین حکمتی مقدم، هنگامه زندی، علی جبالی، توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 211-218. magiran.com/p1530213
Simin Shariat, Seyed Mehdi Kalantar, Seyed Hossein Hekmati Moghadam, Hengameh Zandi, Ali Jebali, The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 211-218. magiran.com/p1530213
سیمین شریعت، سید مهدی کلانتر، سید حسین حکمتی مقدم، هنگامه زندی، علی جبالی، "توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 211-218. magiran.com/p1530213
Simin Shariat, Seyed Mehdi Kalantar, Seyed Hossein Hekmati Moghadam, Hengameh Zandi, Ali Jebali, "The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 211-218. magiran.com/p1530213
سیمین شریعت، سید مهدی کلانتر، سید حسین حکمتی مقدم، هنگامه زندی، علی جبالی، (1394). 'توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.211-218. magiran.com/p1530213
Simin Shariat, Seyed Mehdi Kalantar, Seyed Hossein Hekmati Moghadam, Hengameh Zandi, Ali Jebali, (2016). 'The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.211-218. magiran.com/p1530213
سیمین شریعت؛ سید مهدی کلانتر؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ هنگامه زندی؛ علی جبالی. "توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 211-218. magiran.com/p1530213
Simin Shariat; Seyed Mehdi Kalantar; Seyed Hossein Hekmati Moghadam; Hengameh Zandi; Ali Jebali. "The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 211-218. magiran.com/p1530213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال