ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی ، (1394). بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، 204-210. magiran.com/p1530214
Leila Ahmadian, Mahboubeh Mirmohamadi, (2016). A Survey on the Compatibility of the Hospital Information System's Content with the Guideline of Minimum Data Set, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), 204-210. magiran.com/p1530214
لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی ، بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1394؛ 2(4): 204-210. magiran.com/p1530214
Leila Ahmadian, Mahboubeh Mirmohamadi, A Survey on the Compatibility of the Hospital Information System's Content with the Guideline of Minimum Data Set, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2016; 2(4): 204-210. magiran.com/p1530214
لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی ، "بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 2، شماره 4 (1394): 204-210. magiran.com/p1530214
Leila Ahmadian, Mahboubeh Mirmohamadi, "A Survey on the Compatibility of the Hospital Information System's Content with the Guideline of Minimum Data Set", Journal of Health and Biomedical Informatics 2, no.4 (2016): 204-210. magiran.com/p1530214
لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی ، (1394). 'بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2(4)، صص.204-210. magiran.com/p1530214
Leila Ahmadian, Mahboubeh Mirmohamadi, (2016). 'A Survey on the Compatibility of the Hospital Information System's Content with the Guideline of Minimum Data Set', Journal of Health and Biomedical Informatics, 2(4), pp.204-210. magiran.com/p1530214
لیلا احمدیان؛ محبوبه میرمحمدی . "بررسی مطابقت محتوای سیستم های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده های ضروری". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 2 ،4 ، 1394، 204-210. magiran.com/p1530214
Leila Ahmadian; Mahboubeh Mirmohamadi. "A Survey on the Compatibility of the Hospital Information System's Content with the Guideline of Minimum Data Set", Journal of Health and Biomedical Informatics, 2, 4, 2016, 204-210. magiran.com/p1530214
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال