ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد واحدیان شاهرودی، حمزه رحیمی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، (1395). بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 14(6)، 126-138. magiran.com/p1530373
M. Vahedian, Shahroodi, H. Rahimi, M. Gholian, Avval, H. Esmaily, (2016). A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure, Tolooe Behdasht, 14(6), 126-138. magiran.com/p1530373
محمد واحدیان شاهرودی، حمزه رحیمی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1395؛ 14(6): 126-138. magiran.com/p1530373
M. Vahedian, Shahroodi, H. Rahimi, M. Gholian, Avval, H. Esmaily, A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure, Tolooe Behdasht, 2016; 14(6): 126-138. magiran.com/p1530373
محمد واحدیان شاهرودی، حمزه رحیمی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، "بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 14، شماره 6 (1395): 126-138. magiran.com/p1530373
M. Vahedian, Shahroodi, H. Rahimi, M. Gholian, Avval, H. Esmaily, "A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure", Tolooe Behdasht 14, no.6 (2016): 126-138. magiran.com/p1530373
محمد واحدیان شاهرودی، حمزه رحیمی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، (1395). 'بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 14(6)، صص.126-138. magiran.com/p1530373
M. Vahedian, Shahroodi, H. Rahimi, M. Gholian, Avval, H. Esmaily, (2016). 'A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure', Tolooe Behdasht, 14(6), pp.126-138. magiran.com/p1530373
محمد واحدیان شاهرودی؛ حمزه رحیمی؛ مهدی قلیان اول؛ حبیب الله اسماعیلی. "بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی مبتنی بر الگوی فرانظری، بر کنترل فشارخون بیماران مبتلا به فشار خون بالا". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 14 ،6 ، 1395، 126-138. magiran.com/p1530373
M. Vahedian; Shahroodi; H. Rahimi; M. Gholian; Avval; H. Esmaily. "A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure", Tolooe Behdasht, 14, 6, 2016, 126-138. magiran.com/p1530373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال