ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد میررضایی، تقی شکاری، حجت الله حسن لاریجانی، نعیمه میررضایی، (1395). بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391)، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11(2)، 44-53. magiran.com/p1530424
Seyed Mohammad Mirrezaie, Taghi Shekari, Hojat Allah Hassan Larijani, Naeemeh Mirrezaie, (2016). Quantitative and Qualitative Study on Articles Published by Journal of Shahroud University of Medical Sciences (Knowlege and Health Journal, from 1386- 1391), Journal of Knowledge & Health, 11(2), 44-53. magiran.com/p1530424
سید محمد میررضایی، تقی شکاری، حجت الله حسن لاریجانی، نعیمه میررضایی، بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391). مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1395؛ 11(2): 44-53. magiran.com/p1530424
Seyed Mohammad Mirrezaie, Taghi Shekari, Hojat Allah Hassan Larijani, Naeemeh Mirrezaie, Quantitative and Qualitative Study on Articles Published by Journal of Shahroud University of Medical Sciences (Knowlege and Health Journal, from 1386- 1391), Journal of Knowledge & Health, 2016; 11(2): 44-53. magiran.com/p1530424
سید محمد میررضایی، تقی شکاری، حجت الله حسن لاریجانی، نعیمه میررضایی، "بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391)"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 11، شماره 2 (1395): 44-53. magiran.com/p1530424
Seyed Mohammad Mirrezaie, Taghi Shekari, Hojat Allah Hassan Larijani, Naeemeh Mirrezaie, "Quantitative and Qualitative Study on Articles Published by Journal of Shahroud University of Medical Sciences (Knowlege and Health Journal, from 1386- 1391)", Journal of Knowledge & Health 11, no.2 (2016): 44-53. magiran.com/p1530424
سید محمد میررضایی، تقی شکاری، حجت الله حسن لاریجانی، نعیمه میررضایی، (1395). 'بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391)'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11(2)، صص.44-53. magiran.com/p1530424
Seyed Mohammad Mirrezaie, Taghi Shekari, Hojat Allah Hassan Larijani, Naeemeh Mirrezaie, (2016). 'Quantitative and Qualitative Study on Articles Published by Journal of Shahroud University of Medical Sciences (Knowlege and Health Journal, from 1386- 1391)', Journal of Knowledge & Health, 11(2), pp.44-53. magiran.com/p1530424
سید محمد میررضایی؛ تقی شکاری؛ حجت الله حسن لاریجانی؛ نعیمه میررضایی. "بررسی کمی و کیفیت متدولوژیک مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (دانش و تندرستی از سال 1386 - 1391)". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11 ،2 ، 1395، 44-53. magiran.com/p1530424
Seyed Mohammad Mirrezaie; Taghi Shekari; Hojat Allah Hassan Larijani; Naeemeh Mirrezaie. "Quantitative and Qualitative Study on Articles Published by Journal of Shahroud University of Medical Sciences (Knowlege and Health Journal, from 1386- 1391)", Journal of Knowledge & Health, 11, 2, 2016, 44-53. magiran.com/p1530424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال