ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، (1395). رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11(2)، 1-8. magiran.com/p1530430
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, (2016). The Causal Relationship between Personality Traits and Post Traumatic Growth with Mediating Role of Cognitive Emotional Regulation in Patients with Hepatitis B, Journal of Knowledge & Health, 11(2), 1-8. magiran.com/p1530430
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1395؛ 11(2): 1-8. magiran.com/p1530430
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, The Causal Relationship between Personality Traits and Post Traumatic Growth with Mediating Role of Cognitive Emotional Regulation in Patients with Hepatitis B, Journal of Knowledge & Health, 2016; 11(2): 1-8. magiran.com/p1530430
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، "رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 11، شماره 2 (1395): 1-8. magiran.com/p1530430
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, "The Causal Relationship between Personality Traits and Post Traumatic Growth with Mediating Role of Cognitive Emotional Regulation in Patients with Hepatitis B", Journal of Knowledge & Health 11, no.2 (2016): 1-8. magiran.com/p1530430
کورش بنی هاشمیان، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی، (1395). 'رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11(2)، صص.1-8. magiran.com/p1530430
Kourosh Banihashemian, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi, (2016). 'The Causal Relationship between Personality Traits and Post Traumatic Growth with Mediating Role of Cognitive Emotional Regulation in Patients with Hepatitis B', Journal of Knowledge & Health, 11(2), pp.1-8. magiran.com/p1530430
کورش بنی هاشمیان؛ عبدالزهرا نعامی؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ ایران داودی. "رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه، با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 11 ،2 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1530430
Kourosh Banihashemian; Abdozahra Naami; Yadollah Zargar; Nasrin Arshadi; Iran Davoodi. "The Causal Relationship between Personality Traits and Post Traumatic Growth with Mediating Role of Cognitive Emotional Regulation in Patients with Hepatitis B", Journal of Knowledge & Health, 11, 2, 2016, 1-8. magiran.com/p1530430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال