ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده کعب عمیر، غلامرضا حیدری، (1395). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(1)، 91-111. magiran.com/p1530468
Farideh Kaab Omeir, Gholamreza Haidari, (2016). Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2(1), 91-111. magiran.com/p1530468
فریده کعب عمیر، غلامرضا حیدری، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی. نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1395؛ 2(1): 91-111. magiran.com/p1530468
Farideh Kaab Omeir, Gholamreza Haidari, Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2016; 2(1): 91-111. magiran.com/p1530468
فریده کعب عمیر، غلامرضا حیدری، "ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی"، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2، شماره 1 (1395): 91-111. magiran.com/p1530468
Farideh Kaab Omeir, Gholamreza Haidari, "Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession", Journal of Sciences and Techniques of Information Management 2, no.1 (2016): 91-111. magiran.com/p1530468
فریده کعب عمیر، غلامرضا حیدری، (1395). 'ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی'، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(1)، صص.91-111. magiran.com/p1530468
Farideh Kaab Omeir, Gholamreza Haidari, (2016). 'Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession', Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2(1), pp.91-111. magiran.com/p1530468
فریده کعب عمیر؛ غلامرضا حیدری. "ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی". نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2 ،1 ، 1395، 91-111. magiran.com/p1530468
Farideh Kaab Omeir; Gholamreza Haidari. "Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession", Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2, 1, 2016, 91-111. magiran.com/p1530468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال