ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نظری زاده دهکردی، میثم بابایی، سعید سعیدا اردکانی، (1395). بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی)، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(1)، 28-48. magiran.com/p1530471
Somayeh Nazarizade, Meysam Babaiee Farsani, Saieed Saieeda, (2016). Evaluation of faculty members of higher education institutions of blended E-learning system, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2(1), 28-48. magiran.com/p1530471
سمیه نظری زاده دهکردی، میثم بابایی، سعید سعیدا اردکانی، بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی). نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1395؛ 2(1): 28-48. magiran.com/p1530471
Somayeh Nazarizade, Meysam Babaiee Farsani, Saieed Saieeda, Evaluation of faculty members of higher education institutions of blended E-learning system, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2016; 2(1): 28-48. magiran.com/p1530471
سمیه نظری زاده دهکردی، میثم بابایی، سعید سعیدا اردکانی، "بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی)"، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2، شماره 1 (1395): 28-48. magiran.com/p1530471
Somayeh Nazarizade, Meysam Babaiee Farsani, Saieed Saieeda, "Evaluation of faculty members of higher education institutions of blended E-learning system", Journal of Sciences and Techniques of Information Management 2, no.1 (2016): 28-48. magiran.com/p1530471
سمیه نظری زاده دهکردی، میثم بابایی، سعید سعیدا اردکانی، (1395). 'بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی)'، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2(1)، صص.28-48. magiran.com/p1530471
Somayeh Nazarizade, Meysam Babaiee Farsani, Saieed Saieeda, (2016). 'Evaluation of faculty members of higher education institutions of blended E-learning system', Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2(1), pp.28-48. magiran.com/p1530471
سمیه نظری زاده دهکردی؛ میثم بابایی؛ سعید سعیدا اردکانی. "بررسی نگرش اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی به نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی (مطالعه موردی)". نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 2 ،1 ، 1395، 28-48. magiran.com/p1530471
Somayeh Nazarizade; Meysam Babaiee Farsani; Saieed Saieeda. "Evaluation of faculty members of higher education institutions of blended E-learning system", Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2, 1, 2016, 28-48. magiran.com/p1530471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال