ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین رضاییان، سید اصغر هوایی، شراره مقیم، فاطمه ریاحی، حسینعلی راهدار، میثم روزبهانی، بهرام نصر اصفهانی، (1395). تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دام های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(373)، 3. magiran.com/p1530607
Mohammad Hosein Rezaeyan, Seyed Asghar Havaei, Sharareh Moghim, Fatemeh Riyahi, Hoseinali Rahdar, Meysam Rouzbahani, Bahram Nasr, Esfahani, (2016). Determination of Nontuberculosis Mycobacteria Species Genotypes Present in Cattle Milk Samples Using 16S rRNA Gene Direct Sequencing, Journal Of Isfahan Medical School, 34(373), 3. magiran.com/p1530607
محمدحسین رضاییان، سید اصغر هوایی، شراره مقیم، فاطمه ریاحی، حسینعلی راهدار، میثم روزبهانی، بهرام نصر اصفهانی، تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دام های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(373): 3. magiran.com/p1530607
Mohammad Hosein Rezaeyan, Seyed Asghar Havaei, Sharareh Moghim, Fatemeh Riyahi, Hoseinali Rahdar, Meysam Rouzbahani, Bahram Nasr, Esfahani, Determination of Nontuberculosis Mycobacteria Species Genotypes Present in Cattle Milk Samples Using 16S rRNA Gene Direct Sequencing, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(373): 3. magiran.com/p1530607
محمدحسین رضاییان، سید اصغر هوایی، شراره مقیم، فاطمه ریاحی، حسینعلی راهدار، میثم روزبهانی، بهرام نصر اصفهانی، "تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دام های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 373 (1395): 3. magiran.com/p1530607
Mohammad Hosein Rezaeyan, Seyed Asghar Havaei, Sharareh Moghim, Fatemeh Riyahi, Hoseinali Rahdar, Meysam Rouzbahani, Bahram Nasr, Esfahani, "Determination of Nontuberculosis Mycobacteria Species Genotypes Present in Cattle Milk Samples Using 16S rRNA Gene Direct Sequencing", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.373 (2016): 3. magiran.com/p1530607
محمدحسین رضاییان، سید اصغر هوایی، شراره مقیم، فاطمه ریاحی، حسینعلی راهدار، میثم روزبهانی، بهرام نصر اصفهانی، (1395). 'تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دام های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(373)، صص.3. magiran.com/p1530607
Mohammad Hosein Rezaeyan, Seyed Asghar Havaei, Sharareh Moghim, Fatemeh Riyahi, Hoseinali Rahdar, Meysam Rouzbahani, Bahram Nasr, Esfahani, (2016). 'Determination of Nontuberculosis Mycobacteria Species Genotypes Present in Cattle Milk Samples Using 16S rRNA Gene Direct Sequencing', Journal Of Isfahan Medical School, 34(373), pp.3. magiran.com/p1530607
محمدحسین رضاییان؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ فاطمه ریاحی؛ حسینعلی راهدار؛ میثم روزبهانی؛ بهرام نصر اصفهانی. "تعیین ژنوتایپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه های شیر دام های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،373 ، 1395، 3. magiran.com/p1530607
Mohammad Hosein Rezaeyan; Seyed Asghar Havaei; Sharareh Moghim; Fatemeh Riyahi; Hoseinali Rahdar; Meysam Rouzbahani; Bahram Nasr; Esfahani. "Determination of Nontuberculosis Mycobacteria Species Genotypes Present in Cattle Milk Samples Using 16S rRNA Gene Direct Sequencing", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 373, 2016, 3. magiran.com/p1530607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال