ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید امینی پارسا، امیررضا شهابی نیا، حمیدرضا جعفری، امید کرمی، علی عزیزی، (1395). برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، مجله پژوهشهای محیط زیست، 6(12)، 173. magiran.com/p1530804
Amini Parsav., Shahabinia, A. R., Jafari, H. R., Karamio., Azizi, A, (2016). Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method, Environmental Researches, 6(12), 173. magiran.com/p1530804
وحید امینی پارسا، امیررضا شهابی نیا، حمیدرضا جعفری، امید کرمی، علی عزیزی، برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط. مجله پژوهشهای محیط زیست، 1395؛ 6(12): 173. magiran.com/p1530804
Amini Parsav., Shahabinia, A. R., Jafari, H. R., Karamio., Azizi, A, Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method, Environmental Researches, 2016; 6(12): 173. magiran.com/p1530804
وحید امینی پارسا، امیررضا شهابی نیا، حمیدرضا جعفری، امید کرمی، علی عزیزی، "برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط"، مجله پژوهشهای محیط زیست 6، شماره 12 (1395): 173. magiran.com/p1530804
Amini Parsav., Shahabinia, A. R., Jafari, H. R., Karamio., Azizi, A, "Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method", Environmental Researches 6, no.12 (2016): 173. magiran.com/p1530804
وحید امینی پارسا، امیررضا شهابی نیا، حمیدرضا جعفری، امید کرمی، علی عزیزی، (1395). 'برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط'، مجله پژوهشهای محیط زیست، 6(12)، صص.173. magiran.com/p1530804
Amini Parsav., Shahabinia, A. R., Jafari, H. R., Karamio., Azizi, A, (2016). 'Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method', Environmental Researches, 6(12), pp.173. magiran.com/p1530804
وحید امینی پارسا؛ امیررضا شهابی نیا؛ حمیدرضا جعفری؛ امید کرمی؛ علی عزیزی. "برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط". مجله پژوهشهای محیط زیست، 6 ،12 ، 1395، 173. magiran.com/p1530804
Amini Parsav.; Shahabinia; A. R.; Jafari; H. R.; Karamio.; Azizi; A. "Estimating Conservation Value of Lighvan Chay River Using Contingent Valuation Method", Environmental Researches, 6, 12, 2016, 173. magiran.com/p1530804
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال