ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید فضلی نژاد، مرتضی ممویی، آرش خردمند، علی سوخته زاری، (1395). بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(1)، 27-32. magiran.com/p1531357
Jamshid Fazli, Nezad, Morteza Mamoeii, Arash Kheradmand, Ali Sookhtezary, (2016). The effect of melatonin on testicular circumference and semen characteristics in non-breeding season in Lori-Bakhtiari ram, Journal of Veterinary Research, 71(1), 27-32. magiran.com/p1531357
جمشید فضلی نژاد، مرتضی ممویی، آرش خردمند، علی سوخته زاری، بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1395؛ 71(1): 27-32. magiran.com/p1531357
Jamshid Fazli, Nezad, Morteza Mamoeii, Arash Kheradmand, Ali Sookhtezary, The effect of melatonin on testicular circumference and semen characteristics in non-breeding season in Lori-Bakhtiari ram, Journal of Veterinary Research, 2016; 71(1): 27-32. magiran.com/p1531357
جمشید فضلی نژاد، مرتضی ممویی، آرش خردمند، علی سوخته زاری، "بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری"، مجله تحقیقات دامپزشکی 71، شماره 1 (1395): 27-32. magiran.com/p1531357
Jamshid Fazli, Nezad, Morteza Mamoeii, Arash Kheradmand, Ali Sookhtezary, "The effect of melatonin on testicular circumference and semen characteristics in non-breeding season in Lori-Bakhtiari ram", Journal of Veterinary Research 71, no.1 (2016): 27-32. magiran.com/p1531357
جمشید فضلی نژاد، مرتضی ممویی، آرش خردمند، علی سوخته زاری، (1395). 'بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(1)، صص.27-32. magiran.com/p1531357
Jamshid Fazli, Nezad, Morteza Mamoeii, Arash Kheradmand, Ali Sookhtezary, (2016). 'The effect of melatonin on testicular circumference and semen characteristics in non-breeding season in Lori-Bakhtiari ram', Journal of Veterinary Research, 71(1), pp.27-32. magiran.com/p1531357
جمشید فضلی نژاد؛ مرتضی ممویی؛ آرش خردمند؛ علی سوخته زاری. "بررسی تاثیر ملاتونین بر روی قطر بیضه و خصوصیات منی در فصل غیر تولید مثلی در قوچ نژاد لری بختیاری". مجله تحقیقات دامپزشکی، 71 ،1 ، 1395، 27-32. magiran.com/p1531357
Jamshid Fazli; Nezad; Morteza Mamoeii; Arash Kheradmand; Ali Sookhtezary. "The effect of melatonin on testicular circumference and semen characteristics in non-breeding season in Lori-Bakhtiari ram", Journal of Veterinary Research, 71, 1, 2016, 27-32. magiran.com/p1531357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال