ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ادیب مرادی، حمیدرضا مرادی، علی کلانتری حصاری، غزل ادیب مرادی، (1395). بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(1)، 1-8. magiran.com/p1531361
Masood Adibmoradi , Hamidreza Moradi, Ali Kalantari Hesari, Ghazal Adibmoradi, (2016). Study of histomorphometric changes in adult rats skin following injection of PRP and PPP, Journal of Veterinary Research, 71(1), 1-8. magiran.com/p1531361
مسعود ادیب مرادی، حمیدرضا مرادی، علی کلانتری حصاری، غزل ادیب مرادی، بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1395؛ 71(1): 1-8. magiran.com/p1531361
Masood Adibmoradi , Hamidreza Moradi, Ali Kalantari Hesari, Ghazal Adibmoradi, Study of histomorphometric changes in adult rats skin following injection of PRP and PPP, Journal of Veterinary Research, 2016; 71(1): 1-8. magiran.com/p1531361
مسعود ادیب مرادی، حمیدرضا مرادی، علی کلانتری حصاری، غزل ادیب مرادی، "بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP"، مجله تحقیقات دامپزشکی 71، شماره 1 (1395): 1-8. magiran.com/p1531361
Masood Adibmoradi , Hamidreza Moradi, Ali Kalantari Hesari, Ghazal Adibmoradi, "Study of histomorphometric changes in adult rats skin following injection of PRP and PPP", Journal of Veterinary Research 71, no.1 (2016): 1-8. magiran.com/p1531361
مسعود ادیب مرادی، حمیدرضا مرادی، علی کلانتری حصاری، غزل ادیب مرادی، (1395). 'بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 71(1)، صص.1-8. magiran.com/p1531361
Masood Adibmoradi , Hamidreza Moradi, Ali Kalantari Hesari, Ghazal Adibmoradi, (2016). 'Study of histomorphometric changes in adult rats skin following injection of PRP and PPP', Journal of Veterinary Research, 71(1), pp.1-8. magiran.com/p1531361
مسعود ادیب مرادی؛ حمیدرضا مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ غزل ادیب مرادی. "بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP". مجله تحقیقات دامپزشکی، 71 ،1 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1531361
Masood Adibmoradi ; Hamidreza Moradi; Ali Kalantari Hesari; Ghazal Adibmoradi. "Study of histomorphometric changes in adult rats skin following injection of PRP and PPP", Journal of Veterinary Research, 71, 1, 2016, 1-8. magiran.com/p1531361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال