ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحسین مدنی، محمد شکاری، عبدلعظیم نجاتی زاده، تیمور آقاملایی، علی آذرپیکان، کورش هلاکویی نائینی، (1394). ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز، مجله طب پیشگیری، 2(4)، 58-70. magiran.com/p1531524
Abdolhosen Madani, Mohammad Shekari, Abdolazim Nejatizadeh, Teimoor Aghamolaei, Ali Azarpakan, Korosh Holakouei Naeini, (2016). Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran, Journal of Preventive Medicine, 2(4), 58-70. magiran.com/p1531524
عبدالحسین مدنی، محمد شکاری، عبدلعظیم نجاتی زاده، تیمور آقاملایی، علی آذرپیکان، کورش هلاکویی نائینی، ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز. مجله طب پیشگیری، 1394؛ 2(4): 58-70. magiran.com/p1531524
Abdolhosen Madani, Mohammad Shekari, Abdolazim Nejatizadeh, Teimoor Aghamolaei, Ali Azarpakan, Korosh Holakouei Naeini, Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran, Journal of Preventive Medicine, 2016; 2(4): 58-70. magiran.com/p1531524
عبدالحسین مدنی، محمد شکاری، عبدلعظیم نجاتی زاده، تیمور آقاملایی، علی آذرپیکان، کورش هلاکویی نائینی، "ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز"، مجله طب پیشگیری 2، شماره 4 (1394): 58-70. magiran.com/p1531524
Abdolhosen Madani, Mohammad Shekari, Abdolazim Nejatizadeh, Teimoor Aghamolaei, Ali Azarpakan, Korosh Holakouei Naeini, "Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran", Journal of Preventive Medicine 2, no.4 (2016): 58-70. magiran.com/p1531524
عبدالحسین مدنی، محمد شکاری، عبدلعظیم نجاتی زاده، تیمور آقاملایی، علی آذرپیکان، کورش هلاکویی نائینی، (1394). 'ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز'، مجله طب پیشگیری، 2(4)، صص.58-70. magiran.com/p1531524
Abdolhosen Madani, Mohammad Shekari, Abdolazim Nejatizadeh, Teimoor Aghamolaei, Ali Azarpakan, Korosh Holakouei Naeini, (2016). 'Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran', Journal of Preventive Medicine, 2(4), pp.58-70. magiran.com/p1531524
عبدالحسین مدنی؛ محمد شکاری؛ عبدلعظیم نجاتی زاده؛ تیمور آقاملایی؛ علی آذرپیکان؛ کورش هلاکویی نائینی. "ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز". مجله طب پیشگیری، 2 ،4 ، 1394، 58-70. magiran.com/p1531524
Abdolhosen Madani; Mohammad Shekari; Abdolazim Nejatizadeh; Teimoor Aghamolaei; Ali Azarpakan; Korosh Holakouei Naeini. "Community assessment to identify and prioritize problems of Hormoz Island, in the South of Iran", Journal of Preventive Medicine, 2, 4, 2016, 58-70. magiran.com/p1531524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال