ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان الله حبیبی، اسماعیل فرخی، مرجان منصوریان، (1394). ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی، مجله طب پیشگیری، 2(4)، 50-57. magiran.com/p1531525
Ehsanolah Habibi, Esmael Farrokhi, Marjan Mansourian, (2016). Assessment of nurse's patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk, Journal of Preventive Medicine, 2(4), 50-57. magiran.com/p1531525
احسان الله حبیبی، اسماعیل فرخی، مرجان منصوریان، ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی. مجله طب پیشگیری، 1394؛ 2(4): 50-57. magiran.com/p1531525
Ehsanolah Habibi, Esmael Farrokhi, Marjan Mansourian, Assessment of nurse's patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk, Journal of Preventive Medicine, 2016; 2(4): 50-57. magiran.com/p1531525
احسان الله حبیبی، اسماعیل فرخی، مرجان منصوریان، "ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی"، مجله طب پیشگیری 2، شماره 4 (1394): 50-57. magiran.com/p1531525
Ehsanolah Habibi, Esmael Farrokhi, Marjan Mansourian, "Assessment of nurse's patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk", Journal of Preventive Medicine 2, no.4 (2016): 50-57. magiran.com/p1531525
احسان الله حبیبی، اسماعیل فرخی، مرجان منصوریان، (1394). 'ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی'، مجله طب پیشگیری، 2(4)، صص.50-57. magiran.com/p1531525
Ehsanolah Habibi, Esmael Farrokhi, Marjan Mansourian, (2016). 'Assessment of nurse's patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk', Journal of Preventive Medicine, 2(4), pp.50-57. magiran.com/p1531525
احسان الله حبیبی؛ اسماعیل فرخی؛ مرجان منصوریان. "ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی". مجله طب پیشگیری، 2 ،4 ، 1394، 50-57. magiran.com/p1531525
Ehsanolah Habibi; Esmael Farrokhi; Marjan Mansourian. "Assessment of nurse's patient transfer technique with DINO method and compare it with MAPO method in estimation musculoskeletal disorders risk", Journal of Preventive Medicine, 2, 4, 2016, 50-57. magiran.com/p1531525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال