ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی، (1394). ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی، مجله طب پیشگیری، 2(4)، 14-20. magiran.com/p1531529
Ayob Ghanbary, Sartang, Ehsanolah Habibi, (2016). Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers, Journal of Preventive Medicine, 2(4), 14-20. magiran.com/p1531529
ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی، ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی. مجله طب پیشگیری، 1394؛ 2(4): 14-20. magiran.com/p1531529
Ayob Ghanbary, Sartang, Ehsanolah Habibi, Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers, Journal of Preventive Medicine, 2016; 2(4): 14-20. magiran.com/p1531529
ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی، "ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی"، مجله طب پیشگیری 2، شماره 4 (1394): 14-20. magiran.com/p1531529
Ayob Ghanbary, Sartang, Ehsanolah Habibi, "Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers", Journal of Preventive Medicine 2, no.4 (2016): 14-20. magiran.com/p1531529
ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی، (1394). 'ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی'، مجله طب پیشگیری، 2(4)، صص.14-20. magiran.com/p1531529
Ayob Ghanbary, Sartang, Ehsanolah Habibi, (2016). 'Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers', Journal of Preventive Medicine, 2(4), pp.14-20. magiran.com/p1531529
ایوب قنبری سرتنگ؛ احسان الله حبیبی. "ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی". مجله طب پیشگیری، 2 ،4 ، 1394، 14-20. magiran.com/p1531529
Ayob Ghanbary; Sartang; Ehsanolah Habibi. "Evaluation of musculoskeletal disorders risk using PATH method in construction workers", Journal of Preventive Medicine, 2, 4, 2016, 14-20. magiran.com/p1531529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال