ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه آگاه، تیمور آقاملایی، علی علیزاده، شیده رفعتی، فاطمه السادات حسینی، (1394). وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس، مجله طب پیشگیری، 2(4)، 1-13. magiran.com/p1531530
Banafshe Agah, Teimoor Aghamolaei, Ali Alizadeh, Shideh Rafati, Fatemeh Alsadat Hossaini, (2016). Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 2(4), 1-13. magiran.com/p1531530
بنفشه آگاه، تیمور آقاملایی، علی علیزاده، شیده رفعتی، فاطمه السادات حسینی، وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس. مجله طب پیشگیری، 1394؛ 2(4): 1-13. magiran.com/p1531530
Banafshe Agah, Teimoor Aghamolaei, Ali Alizadeh, Shideh Rafati, Fatemeh Alsadat Hossaini, Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas, Journal of Preventive Medicine, 2016; 2(4): 1-13. magiran.com/p1531530
بنفشه آگاه، تیمور آقاملایی، علی علیزاده، شیده رفعتی، فاطمه السادات حسینی، "وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس"، مجله طب پیشگیری 2، شماره 4 (1394): 1-13. magiran.com/p1531530
Banafshe Agah, Teimoor Aghamolaei, Ali Alizadeh, Shideh Rafati, Fatemeh Alsadat Hossaini, "Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine 2, no.4 (2016): 1-13. magiran.com/p1531530
بنفشه آگاه، تیمور آقاملایی، علی علیزاده، شیده رفعتی، فاطمه السادات حسینی، (1394). 'وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس'، مجله طب پیشگیری، 2(4)، صص.1-13. magiran.com/p1531530
Banafshe Agah, Teimoor Aghamolaei, Ali Alizadeh, Shideh Rafati, Fatemeh Alsadat Hossaini, (2016). 'Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas', Journal of Preventive Medicine, 2(4), pp.1-13. magiran.com/p1531530
بنفشه آگاه؛ تیمور آقاملایی؛ علی علیزاده؛ شیده رفعتی؛ فاطمه السادات حسینی. "وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس". مجله طب پیشگیری، 2 ،4 ، 1394، 1-13. magiran.com/p1531530
Banafshe Agah; Teimoor Aghamolaei; Ali Alizadeh; Shideh Rafati; Fatemeh Alsadat Hossaini. "Consumption of Fruits and Vegetables based on Constructs of Transtheoretical Model in Women Referred to Health Centers of Bandar Abbas", Journal of Preventive Medicine, 2, 4, 2016, 1-13. magiran.com/p1531530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال