ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یوسفی گل افشانی ، محمد میرزایی، (1395). جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 6(4)، 77-86. magiran.com/p1531707
Hossein Yosefi, Golafshani, Mohammad Mirzaie, (2016). Placement of Fault Current Limiter in HV Substations with Fuzzy Decision Method, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 6(4), 77-86. magiran.com/p1531707
حسین یوسفی گل افشانی ، محمد میرزایی، جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی. فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1395؛ 6(4): 77-86. magiran.com/p1531707
Hossein Yosefi, Golafshani, Mohammad Mirzaie, Placement of Fault Current Limiter in HV Substations with Fuzzy Decision Method, Intelligent Systems in Electrical Engineering, 2016; 6(4): 77-86. magiran.com/p1531707
حسین یوسفی گل افشانی ، محمد میرزایی، "جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی"، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 6، شماره 4 (1395): 77-86. magiran.com/p1531707
Hossein Yosefi, Golafshani, Mohammad Mirzaie, "Placement of Fault Current Limiter in HV Substations with Fuzzy Decision Method", Intelligent Systems in Electrical Engineering 6, no.4 (2016): 77-86. magiran.com/p1531707
حسین یوسفی گل افشانی ، محمد میرزایی، (1395). 'جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی'، فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 6(4)، صص.77-86. magiran.com/p1531707
Hossein Yosefi, Golafshani, Mohammad Mirzaie, (2016). 'Placement of Fault Current Limiter in HV Substations with Fuzzy Decision Method', Intelligent Systems in Electrical Engineering, 6(4), pp.77-86. magiran.com/p1531707
حسین یوسفی گل افشانی ؛ محمد میرزایی. "جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی". فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق، 6 ،4 ، 1395، 77-86. magiran.com/p1531707
Hossein Yosefi; Golafshani; Mohammad Mirzaie. "Placement of Fault Current Limiter in HV Substations with Fuzzy Decision Method", Intelligent Systems in Electrical Engineering, 6, 4, 2016, 77-86. magiran.com/p1531707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال