ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالکریم کریمی، اشرف محمودزاده، (1394). مروری بر تاثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 11(5)، 354-358. magiran.com/p1532167
Abdolrahim Karimi, Ashraf Mahmoudzadeh, (2016). A Review on the Effects of Dry Needling Method on Myofascial Pain, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 11(5), 354-358. magiran.com/p1532167
عبدالکریم کریمی، اشرف محمودزاده، مروری بر تاثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1394؛ 11(5): 354-358. magiran.com/p1532167
Abdolrahim Karimi, Ashraf Mahmoudzadeh, A Review on the Effects of Dry Needling Method on Myofascial Pain, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2016; 11(5): 354-358. magiran.com/p1532167
عبدالکریم کریمی، اشرف محمودزاده، "مروری بر تاثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 11، شماره 5 (1394): 354-358. magiran.com/p1532167
Abdolrahim Karimi, Ashraf Mahmoudzadeh, "A Review on the Effects of Dry Needling Method on Myofascial Pain", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 11, no.5 (2016): 354-358. magiran.com/p1532167
عبدالکریم کریمی، اشرف محمودزاده، (1394). 'مروری بر تاثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 11(5)، صص.354-358. magiran.com/p1532167
Abdolrahim Karimi, Ashraf Mahmoudzadeh, (2016). 'A Review on the Effects of Dry Needling Method on Myofascial Pain', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 11(5), pp.354-358. magiran.com/p1532167
عبدالکریم کریمی؛ اشرف محمودزاده. "مروری بر تاثیر روش Dry needling در دردهای میوفاشیال". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 11 ،5 ، 1394، 354-358. magiran.com/p1532167
Abdolrahim Karimi; Ashraf Mahmoudzadeh. "A Review on the Effects of Dry Needling Method on Myofascial Pain", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 11, 5, 2016, 354-358. magiran.com/p1532167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال