ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج ضاربان، عبدالرحیم تبرسی، محمود کریمی ، رضا احمدی، محمد طاهر، احمدرضا عابدی، (1394). ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی، فصلنامه افق دانش، 21(4)، 13-18. magiran.com/p1533585
I. Zareban, M. Karimy , R. Ahmadi, A. Tabasi Darmiyan, M. Taher, (2016). Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model Framework, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(4), 13-18. magiran.com/p1533585
ایرج ضاربان، عبدالرحیم تبرسی، محمود کریمی ، رضا احمدی، محمد طاهر، احمدرضا عابدی، ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی. فصلنامه افق دانش، 1394؛ 21(4): 13-18. magiran.com/p1533585
I. Zareban, M. Karimy , R. Ahmadi, A. Tabasi Darmiyan, M. Taher, Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model Framework, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2016; 21(4): 13-18. magiran.com/p1533585
ایرج ضاربان، عبدالرحیم تبرسی، محمود کریمی ، رضا احمدی، محمد طاهر، احمدرضا عابدی، "ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی"، فصلنامه افق دانش 21، شماره 4 (1394): 13-18. magiran.com/p1533585
I. Zareban, M. Karimy , R. Ahmadi, A. Tabasi Darmiyan, M. Taher, "Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model Framework", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 21, no.4 (2016): 13-18. magiran.com/p1533585
ایرج ضاربان، عبدالرحیم تبرسی، محمود کریمی ، رضا احمدی، محمد طاهر، احمدرضا عابدی، (1394). 'ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی'، فصلنامه افق دانش، 21(4)، صص.13-18. magiran.com/p1533585
I. Zareban, M. Karimy , R. Ahmadi, A. Tabasi Darmiyan, M. Taher, (2016). 'Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model Framework', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21(4), pp.13-18. magiran.com/p1533585
ایرج ضاربان؛ عبدالرحیم تبرسی؛ محمود کریمی ؛ رضا احمدی؛ محمد طاهر؛ احمدرضا عابدی. "ارزیابی برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از رفتارهای خطر انتقال بیماری در بیماران اچ آی وی مثبت: یک مطالعه در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی". فصلنامه افق دانش، 21 ،4 ، 1394، 13-18. magiran.com/p1533585
I. Zareban; M. Karimy ; R. Ahmadi; A. Tabasi Darmiyan; M. Taher. "Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model Framework", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 21, 4, 2016, 13-18. magiran.com/p1533585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال