ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی حسینی، حجت اسماعیل زاده، محمدصادق غزنوی، (1394). بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 4(14)، 161-174. magiran.com/p1533656
Seyyed Ali Hosseini, Hojjat Esmaeilzadeh, Mohammadsadegh Ghaznavi, (2015). Analysing Investor's overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 4(14), 161-174. magiran.com/p1533656
سیدعلی حسینی، حجت اسماعیل زاده، محمدصادق غزنوی، بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1394؛ 4(14): 161-174. magiran.com/p1533656
Seyyed Ali Hosseini, Hojjat Esmaeilzadeh, Mohammadsadegh Ghaznavi, Analysing Investor's overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 2015; 4(14): 161-174. magiran.com/p1533656
سیدعلی حسینی، حجت اسماعیل زاده، محمدصادق غزنوی، "بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 4، شماره 14 (1394): 161-174. magiran.com/p1533656
Seyyed Ali Hosseini, Hojjat Esmaeilzadeh, Mohammadsadegh Ghaznavi, "Analysing Investor's overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge 4, no.14 (2015): 161-174. magiran.com/p1533656
سیدعلی حسینی، حجت اسماعیل زاده، محمدصادق غزنوی، (1394). 'بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 4(14)، صص.161-174. magiran.com/p1533656
Seyyed Ali Hosseini, Hojjat Esmaeilzadeh, Mohammadsadegh Ghaznavi, (2015). 'Analysing Investor's overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange', Journal of Investment Knowledge, 4(14), pp.161-174. magiran.com/p1533656
سیدعلی حسینی؛ حجت اسماعیل زاده؛ محمدصادق غزنوی. "بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی (ناهنجاری اقلام تعهدی) در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 4 ،14 ، 1394، 161-174. magiran.com/p1533656
Seyyed Ali Hosseini; Hojjat Esmaeilzadeh; Mohammadsadegh Ghaznavi. "Analysing Investor's overreaction to the Accruals (Accrulas Anomoly) in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge, 4, 14, 2015, 161-174. magiran.com/p1533656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال