ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدابراهیم محمدپور زرندی، عارفه فدوی اصغری، عطیه جعفریان، (1393). قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 3(11)، 99-124. magiran.com/p1534043
M. E. Mohammad Pourzarandi, Arefe Fadavi Asghari, Atiye Jafarian, (2014). Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry, Journal of Investment Knowledge, 3(11), 99-124. magiran.com/p1534043
محمدابراهیم محمدپور زرندی، عارفه فدوی اصغری، عطیه جعفریان، قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1393؛ 3(11): 99-124. magiran.com/p1534043
M. E. Mohammad Pourzarandi, Arefe Fadavi Asghari, Atiye Jafarian, Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry, Journal of Investment Knowledge, 2014; 3(11): 99-124. magiran.com/p1534043
محمدابراهیم محمدپور زرندی، عارفه فدوی اصغری، عطیه جعفریان، "قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 3، شماره 11 (1393): 99-124. magiran.com/p1534043
M. E. Mohammad Pourzarandi, Arefe Fadavi Asghari, Atiye Jafarian, "Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry", Journal of Investment Knowledge 3, no.11 (2014): 99-124. magiran.com/p1534043
محمدابراهیم محمدپور زرندی، عارفه فدوی اصغری، عطیه جعفریان، (1393). 'قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 3(11)، صص.99-124. magiran.com/p1534043
M. E. Mohammad Pourzarandi, Arefe Fadavi Asghari, Atiye Jafarian, (2014). 'Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry', Journal of Investment Knowledge, 3(11), pp.99-124. magiran.com/p1534043
محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ عارفه فدوی اصغری؛ عطیه جعفریان. "قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 3 ،11 ، 1393، 99-124. magiran.com/p1534043
M. E. Mohammad Pourzarandi; Arefe Fadavi Asghari; Atiye Jafarian. "Pricing of new products using Fuzzy Expert System: a case study in glass industry", Journal of Investment Knowledge, 3, 11, 2014, 99-124. magiran.com/p1534043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال