ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سلطانی، محسن شاکری، سلمان نوروزی، حمید جمشیدی، (1393). تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 46(2)، 35-43. magiran.com/p1534361
Ali Soltani, Mohsen Shakeri, Salman Nourouzi, Hamid Jamshidi, (2015). Effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of aluminum alloy to austenitic stainless steel lap joint, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 46(2), 35-43. magiran.com/p1534361
علی سلطانی، محسن شاکری، سلمان نوروزی، حمید جمشیدی، تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1393؛ 46(2): 35-43. magiran.com/p1534361
Ali Soltani, Mohsen Shakeri, Salman Nourouzi, Hamid Jamshidi, Effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of aluminum alloy to austenitic stainless steel lap joint, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2015; 46(2): 35-43. magiran.com/p1534361
علی سلطانی، محسن شاکری، سلمان نوروزی، حمید جمشیدی، "تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 46، شماره 2 (1393): 35-43. magiran.com/p1534361
Ali Soltani, Mohsen Shakeri, Salman Nourouzi, Hamid Jamshidi, "Effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of aluminum alloy to austenitic stainless steel lap joint", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 46, no.2 (2015): 35-43. magiran.com/p1534361
علی سلطانی، محسن شاکری، سلمان نوروزی، حمید جمشیدی، (1393). 'تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 46(2)، صص.35-43. magiran.com/p1534361
Ali Soltani, Mohsen Shakeri, Salman Nourouzi, Hamid Jamshidi, (2015). 'Effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of aluminum alloy to austenitic stainless steel lap joint', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 46(2), pp.35-43. magiran.com/p1534361
علی سلطانی؛ محسن شاکری؛ سلمان نوروزی؛ حمید جمشیدی. "تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی اتصال لبه رویهم آلیاژ آلومینیم به فولاد زنگ نزن آستنیتی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 46 ،2 ، 1393، 35-43. magiran.com/p1534361
Ali Soltani; Mohsen Shakeri; Salman Nourouzi; Hamid Jamshidi. "Effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of aluminum alloy to austenitic stainless steel lap joint", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 46, 2, 2015, 35-43. magiran.com/p1534361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال