ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کرمی، حسین مهدیان، محمد مومنی، (1395). بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(374)، 197-202. magiran.com/p1534687
Mehdi Karami, Hossein Mahdian, Mohammad Momeni, (2016). Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan in 2012-2013, Journal Of Isfahan Medical School, 34(374), 197-202. magiran.com/p1534687
مهدی کرمی، حسین مهدیان، محمد مومنی، بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(374): 197-202. magiran.com/p1534687
Mehdi Karami, Hossein Mahdian, Mohammad Momeni, Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan in 2012-2013, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(374): 197-202. magiran.com/p1534687
مهدی کرمی، حسین مهدیان، محمد مومنی، "بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 374 (1395): 197-202. magiran.com/p1534687
Mehdi Karami, Hossein Mahdian, Mohammad Momeni, "Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan in 2012-2013", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.374 (2016): 197-202. magiran.com/p1534687
مهدی کرمی، حسین مهدیان، محمد مومنی، (1395). 'بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(374)، صص.197-202. magiran.com/p1534687
Mehdi Karami, Hossein Mahdian, Mohammad Momeni, (2016). 'Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan in 2012-2013', Journal Of Isfahan Medical School, 34(374), pp.197-202. magiran.com/p1534687
مهدی کرمی؛ حسین مهدیان؛ محمد مومنی. "بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال های 93-1392". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،374 ، 1395، 197-202. magiran.com/p1534687
Mehdi Karami; Hossein Mahdian; Mohammad Momeni. "Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan in 2012-2013", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 374, 2016, 197-202. magiran.com/p1534687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال