ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نظری، غلامغلی مرادلی ، بیتا بخشی، (1395). شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(1)، 154-161. magiran.com/p1534838
Zahra Nazari, Gholamaliye Moradli , Bita Bakhshi, (2016). Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah, Ilam University of Medical Science, 24(1), 154-161. magiran.com/p1534838
زهرا نظری، غلامغلی مرادلی ، بیتا بخشی، شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1395؛ 24(1): 154-161. magiran.com/p1534838
Zahra Nazari, Gholamaliye Moradli , Bita Bakhshi, Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah, Ilam University of Medical Science, 2016; 24(1): 154-161. magiran.com/p1534838
زهرا نظری، غلامغلی مرادلی ، بیتا بخشی، "شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 24، شماره 1 (1395): 154-161. magiran.com/p1534838
Zahra Nazari, Gholamaliye Moradli , Bita Bakhshi, "Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah", Ilam University of Medical Science 24, no.1 (2016): 154-161. magiran.com/p1534838
زهرا نظری، غلامغلی مرادلی ، بیتا بخشی، (1395). 'شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24(1)، صص.154-161. magiran.com/p1534838
Zahra Nazari, Gholamaliye Moradli , Bita Bakhshi, (2016). 'Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah', Ilam University of Medical Science, 24(1), pp.154-161. magiran.com/p1534838
زهرا نظری؛ غلامغلی مرادلی ؛ بیتا بخشی. "شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 24 ،1 ، 1395، 154-161. magiran.com/p1534838
Zahra Nazari; Gholamaliye Moradli ; Bita Bakhshi. "Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah", Ilam University of Medical Science, 24, 1, 2016, 154-161. magiran.com/p1534838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال