ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرفیض فلاح شمس، فریده حق شناس کاشانی، فیروزه افشار هاجر، (1391). بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 105-124. magiran.com/p1535277
Mirfeyz Fallah Shams, Farideh Haghshenas Kashani, Firouzeh Afsharhajari, (2012). Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 1(3), 105-124. magiran.com/p1535277
میرفیض فلاح شمس، فریده حق شناس کاشانی، فیروزه افشار هاجر، بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1391؛ 1(3): 105-124. magiran.com/p1535277
Mirfeyz Fallah Shams, Farideh Haghshenas Kashani, Firouzeh Afsharhajari, Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 2012; 1(3): 105-124. magiran.com/p1535277
میرفیض فلاح شمس، فریده حق شناس کاشانی، فیروزه افشار هاجر، "بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 1، شماره 3 (1391): 105-124. magiran.com/p1535277
Mirfeyz Fallah Shams, Farideh Haghshenas Kashani, Firouzeh Afsharhajari, "Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge 1, no.3 (2012): 105-124. magiran.com/p1535277
میرفیض فلاح شمس، فریده حق شناس کاشانی، فیروزه افشار هاجر، (1391). 'بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، صص.105-124. magiran.com/p1535277
Mirfeyz Fallah Shams, Farideh Haghshenas Kashani, Firouzeh Afsharhajari, (2012). 'Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange', Journal of Investment Knowledge, 1(3), pp.105-124. magiran.com/p1535277
میرفیض فلاح شمس؛ فریده حق شناس کاشانی؛ فیروزه افشار هاجر. "بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1 ،3 ، 1391، 105-124. magiran.com/p1535277
Mirfeyz Fallah Shams; Farideh Haghshenas Kashani; Firouzeh Afsharhajari. "Studying the Effects of the Locus of Control on the Perceptual Errors in the Decision Making of the Investors in the Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge, 1, 3, 2012, 105-124. magiran.com/p1535277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال