ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید جبارزاده کنگرلوئی، مرتضی متوسل، (1391). تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 81-104. magiran.com/p1535278
Saeed Jabbarzade Kangarlooie, Morteza Motevassel, (2012). Shareholder Satisfaction Theory and Determinant's of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 1(3), 81-104. magiran.com/p1535278
سعید جبارزاده کنگرلوئی، مرتضی متوسل، تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1391؛ 1(3): 81-104. magiran.com/p1535278
Saeed Jabbarzade Kangarlooie, Morteza Motevassel, Shareholder Satisfaction Theory and Determinant's of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange, Journal of Investment Knowledge, 2012; 1(3): 81-104. magiran.com/p1535278
سعید جبارزاده کنگرلوئی، مرتضی متوسل، "تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 1، شماره 3 (1391): 81-104. magiran.com/p1535278
Saeed Jabbarzade Kangarlooie, Morteza Motevassel, "Shareholder Satisfaction Theory and Determinant's of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge 1, no.3 (2012): 81-104. magiran.com/p1535278
سعید جبارزاده کنگرلوئی، مرتضی متوسل، (1391). 'تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، صص.81-104. magiran.com/p1535278
Saeed Jabbarzade Kangarlooie, Morteza Motevassel, (2012). 'Shareholder Satisfaction Theory and Determinant's of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange', Journal of Investment Knowledge, 1(3), pp.81-104. magiran.com/p1535278
سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ مرتضی متوسل. "تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1 ،3 ، 1391، 81-104. magiran.com/p1535278
Saeed Jabbarzade Kangarlooie; Morteza Motevassel. "Shareholder Satisfaction Theory and Determinant's of dividend policy factors in Tehran Stock Exchange", Journal of Investment Knowledge, 1, 3, 2012, 81-104. magiran.com/p1535278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال