ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون رهنمای رودپشتی، پرهام پدرام، (1391). آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 63-80. magiran.com/p1535279
Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Parham Pedram, (2012). Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method, Journal of Investment Knowledge, 1(3), 63-80. magiran.com/p1535279
فریدون رهنمای رودپشتی، پرهام پدرام، آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1391؛ 1(3): 63-80. magiran.com/p1535279
Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Parham Pedram, Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method, Journal of Investment Knowledge, 2012; 1(3): 63-80. magiran.com/p1535279
فریدون رهنمای رودپشتی، پرهام پدرام، "آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 1، شماره 3 (1391): 63-80. magiran.com/p1535279
Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Parham Pedram, "Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method", Journal of Investment Knowledge 1, no.3 (2012): 63-80. magiran.com/p1535279
فریدون رهنمای رودپشتی، پرهام پدرام، (1391). 'آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، صص.63-80. magiran.com/p1535279
Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Parham Pedram, (2012). 'Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method', Journal of Investment Knowledge, 1(3), pp.63-80. magiran.com/p1535279
فریدون رهنمای رودپشتی؛ پرهام پدرام. "آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1 ،3 ، 1391، 63-80. magiran.com/p1535279
Fraydoon Rahnamay Roodposhti; Parham Pedram. "Fractal Analysis of Tehran Stock Exchange Index With RS Method", Journal of Investment Knowledge, 1, 3, 2012, 63-80. magiran.com/p1535279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال