ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمدپور زرندی، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، (1391). مطالعه تاثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 27-46. magiran.com/p1535281
Hosein Mohammadpour Zarandi, S.M. Tabatabaei Mozdabadi, (2012). Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it's on the excess of stock return in the stock market, Journal of Investment Knowledge, 1(3), 27-46. magiran.com/p1535281
حسین محمدپور زرندی، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، مطالعه تاثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1391؛ 1(3): 27-46. magiran.com/p1535281
Hosein Mohammadpour Zarandi, S.M. Tabatabaei Mozdabadi, Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it's on the excess of stock return in the stock market, Journal of Investment Knowledge, 2012; 1(3): 27-46. magiran.com/p1535281
حسین محمدپور زرندی، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، "مطالعه تاثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 1، شماره 3 (1391): 27-46. magiran.com/p1535281
Hosein Mohammadpour Zarandi, S.M. Tabatabaei Mozdabadi, "Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it's on the excess of stock return in the stock market", Journal of Investment Knowledge 1, no.3 (2012): 27-46. magiran.com/p1535281
حسین محمدپور زرندی، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، (1391). 'مطالعه تاثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، صص.27-46. magiran.com/p1535281
Hosein Mohammadpour Zarandi, S.M. Tabatabaei Mozdabadi, (2012). 'Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it's on the excess of stock return in the stock market', Journal of Investment Knowledge, 1(3), pp.27-46. magiran.com/p1535281
حسین محمدپور زرندی؛ سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی. "مطالعه تاثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1 ،3 ، 1391، 27-46. magiran.com/p1535281
Hosein Mohammadpour Zarandi; S.M. Tabatabaei Mozdabadi. "Investigation of the variable of the illiquidity risk and the effect it's on the excess of stock return in the stock market", Journal of Investment Knowledge, 1, 3, 2012, 27-46. magiran.com/p1535281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال