ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا تهرانی، حسین بیگی نیا، (1391). بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، 1-26. magiran.com/p1535282
Reza Tehrani, Hosein Bayginia, (2012). The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran, Journal of Investment Knowledge, 1(3), 1-26. magiran.com/p1535282
رضا تهرانی، حسین بیگی نیا، بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1391؛ 1(3): 1-26. magiran.com/p1535282
Reza Tehrani, Hosein Bayginia, The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran, Journal of Investment Knowledge, 2012; 1(3): 1-26. magiran.com/p1535282
رضا تهرانی، حسین بیگی نیا، "بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 1، شماره 3 (1391): 1-26. magiran.com/p1535282
Reza Tehrani, Hosein Bayginia, "The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran", Journal of Investment Knowledge 1, no.3 (2012): 1-26. magiran.com/p1535282
رضا تهرانی، حسین بیگی نیا، (1391). 'بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(3)، صص.1-26. magiran.com/p1535282
Reza Tehrani, Hosein Bayginia, (2012). 'The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran', Journal of Investment Knowledge, 1(3), pp.1-26. magiran.com/p1535282
رضا تهرانی؛ حسین بیگی نیا. "بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1 ،3 ، 1391، 1-26. magiran.com/p1535282
Reza Tehrani; Hosein Bayginia. "The religious months effect on the stock market return, volatility and volume in the stock exchange of Tehran", Journal of Investment Knowledge, 1, 3, 2012, 1-26. magiran.com/p1535282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال