ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سالومه سپهری، منوچهر حیدر پور، جهانگیر عادبی کوپایی، (1394). حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 38(3)، 165-177. magiran.com/p1536675
Saloomeh Sepehri, Manouchehr Heidarpour, Jahangir Abedi, Koupai, (2015). Nitrate Removal From Aqueous Solution Using Quartz Sand - Supported Zero Valent Iron Nano Particles, Irrigation Sciences and Engineering, 38(3), 165-177. magiran.com/p1536675
سالومه سپهری، منوچهر حیدر پور، جهانگیر عادبی کوپایی، حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1394؛ 38(3): 165-177. magiran.com/p1536675
Saloomeh Sepehri, Manouchehr Heidarpour, Jahangir Abedi, Koupai, Nitrate Removal From Aqueous Solution Using Quartz Sand - Supported Zero Valent Iron Nano Particles, Irrigation Sciences and Engineering, 2015; 38(3): 165-177. magiran.com/p1536675
سالومه سپهری، منوچهر حیدر پور، جهانگیر عادبی کوپایی، "حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 38، شماره 3 (1394): 165-177. magiran.com/p1536675
Saloomeh Sepehri, Manouchehr Heidarpour, Jahangir Abedi, Koupai, "Nitrate Removal From Aqueous Solution Using Quartz Sand - Supported Zero Valent Iron Nano Particles", Irrigation Sciences and Engineering 38, no.3 (2015): 165-177. magiran.com/p1536675
سالومه سپهری، منوچهر حیدر پور، جهانگیر عادبی کوپایی، (1394). 'حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 38(3)، صص.165-177. magiran.com/p1536675
Saloomeh Sepehri, Manouchehr Heidarpour, Jahangir Abedi, Koupai, (2015). 'Nitrate Removal From Aqueous Solution Using Quartz Sand - Supported Zero Valent Iron Nano Particles', Irrigation Sciences and Engineering, 38(3), pp.165-177. magiran.com/p1536675
سالومه سپهری؛ منوچهر حیدر پور؛ جهانگیر عادبی کوپایی. "حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 38 ،3 ، 1394، 165-177. magiran.com/p1536675
Saloomeh Sepehri; Manouchehr Heidarpour; Jahangir Abedi; Koupai. "Nitrate Removal From Aqueous Solution Using Quartz Sand - Supported Zero Valent Iron Nano Particles", Irrigation Sciences and Engineering, 38, 3, 2015, 165-177. magiran.com/p1536675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال