ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر عابدی کوپایی، سیدسعید اسلامیان، معظم خالقی، (1392). بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 36(3)، 23-30. magiran.com/p1537904
Jahangir Abedikopaee, Seyedsaeed Islamian, Moazem Khaleghi, (2013). Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms, Irrigation Sciences and Engineering, 36(3), 23-30. magiran.com/p1537904
جهانگیر عابدی کوپایی، سیدسعید اسلامیان، معظم خالقی، بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1392؛ 36(3): 23-30. magiran.com/p1537904
Jahangir Abedikopaee, Seyedsaeed Islamian, Moazem Khaleghi, Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms, Irrigation Sciences and Engineering, 2013; 36(3): 23-30. magiran.com/p1537904
جهانگیر عابدی کوپایی، سیدسعید اسلامیان، معظم خالقی، "بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 36، شماره 3 (1392): 23-30. magiran.com/p1537904
Jahangir Abedikopaee, Seyedsaeed Islamian, Moazem Khaleghi, "Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms", Irrigation Sciences and Engineering 36, no.3 (2013): 23-30. magiran.com/p1537904
جهانگیر عابدی کوپایی، سیدسعید اسلامیان، معظم خالقی، (1392). 'بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 36(3)، صص.23-30. magiran.com/p1537904
Jahangir Abedikopaee, Seyedsaeed Islamian, Moazem Khaleghi, (2013). 'Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms', Irrigation Sciences and Engineering, 36(3), pp.23-30. magiran.com/p1537904
جهانگیر عابدی کوپایی؛ سیدسعید اسلامیان؛ معظم خالقی. "بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 36 ،3 ، 1392، 23-30. magiran.com/p1537904
Jahangir Abedikopaee; Seyedsaeed Islamian; Moazem Khaleghi. "Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms", Irrigation Sciences and Engineering, 36, 3, 2013, 23-30. magiran.com/p1537904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال