ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، غزاله شیخانی، (1395). مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، 245-250. magiran.com/p1537952
Seyed Mohammad Reza Safavi, Azim Honarmand, Ghazaleh Sheikhani, (2016). Comparing " Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)" as a New Screening Test for Predicting Difficult Laryngoscopy with Four Commonly Used Tests, Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), 245-250. magiran.com/p1537952
سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، غزاله شیخانی، مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(375): 245-250. magiran.com/p1537952
Seyed Mohammad Reza Safavi, Azim Honarmand, Ghazaleh Sheikhani, Comparing " Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)" as a New Screening Test for Predicting Difficult Laryngoscopy with Four Commonly Used Tests, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(375): 245-250. magiran.com/p1537952
سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، غزاله شیخانی، "مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 375 (1395): 245-250. magiran.com/p1537952
Seyed Mohammad Reza Safavi, Azim Honarmand, Ghazaleh Sheikhani, "Comparing " Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)" as a New Screening Test for Predicting Difficult Laryngoscopy with Four Commonly Used Tests", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.375 (2016): 245-250. magiran.com/p1537952
سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، غزاله شیخانی، (1395). 'مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، صص.245-250. magiran.com/p1537952
Seyed Mohammad Reza Safavi, Azim Honarmand, Ghazaleh Sheikhani, (2016). 'Comparing " Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)" as a New Screening Test for Predicting Difficult Laryngoscopy with Four Commonly Used Tests', Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), pp.245-250. magiran.com/p1537952
سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ غزاله شیخانی. "مقایسه ی معیار جدید آناتومی سطحی قفسه ی سینه Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI) با چهار روش متداول دیگر جهت پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،375 ، 1395، 245-250. magiran.com/p1537952
Seyed Mohammad Reza Safavi; Azim Honarmand; Ghazaleh Sheikhani. "Comparing " Acromio-Axillo-Suprasternal Notch Index (AASI)" as a New Screening Test for Predicting Difficult Laryngoscopy with Four Commonly Used Tests", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 375, 2016, 245-250. magiran.com/p1537952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال