ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شفق خادمی، فرهاد اسماعیلی، مهدی امینیان، (1395). اندازه گیری آنتی بادی تولید شده علیه کپسول پلی ساکاریدی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات استخراج شده از هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b سویه ی محلی Atf2 با روش Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، 238-244. magiran.com/p1537953
Shafagh Khademi, Farhad Esmaily, Mehdi Aminian, (2016). Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Measurement of Antibody against Polyribosylribitol Phosphate Polysaccharide Capsule Extracted from Haemophilus Influenza Type-B Strain-Atf2, Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), 238-244. magiran.com/p1537953
شفق خادمی، فرهاد اسماعیلی، مهدی امینیان، اندازه گیری آنتی بادی تولید شده علیه کپسول پلی ساکاریدی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات استخراج شده از هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b سویه ی محلی Atf2 با روش Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(375): 238-244. magiran.com/p1537953
Shafagh Khademi, Farhad Esmaily, Mehdi Aminian, Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Measurement of Antibody against Polyribosylribitol Phosphate Polysaccharide Capsule Extracted from Haemophilus Influenza Type-B Strain-Atf2, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(375): 238-244. magiran.com/p1537953
شفق خادمی، فرهاد اسماعیلی، مهدی امینیان، "اندازه گیری آنتی بادی تولید شده علیه کپسول پلی ساکاریدی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات استخراج شده از هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b سویه ی محلی Atf2 با روش Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 375 (1395): 238-244. magiran.com/p1537953
Shafagh Khademi, Farhad Esmaily, Mehdi Aminian, "Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Measurement of Antibody against Polyribosylribitol Phosphate Polysaccharide Capsule Extracted from Haemophilus Influenza Type-B Strain-Atf2", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.375 (2016): 238-244. magiran.com/p1537953
شفق خادمی، فرهاد اسماعیلی، مهدی امینیان، (1395). 'اندازه گیری آنتی بادی تولید شده علیه کپسول پلی ساکاریدی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات استخراج شده از هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b سویه ی محلی Atf2 با روش Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، صص.238-244. magiran.com/p1537953
Shafagh Khademi, Farhad Esmaily, Mehdi Aminian, (2016). 'Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Measurement of Antibody against Polyribosylribitol Phosphate Polysaccharide Capsule Extracted from Haemophilus Influenza Type-B Strain-Atf2', Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), pp.238-244. magiran.com/p1537953
شفق خادمی؛ فرهاد اسماعیلی؛ مهدی امینیان. "اندازه گیری آنتی بادی تولید شده علیه کپسول پلی ساکاریدی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات استخراج شده از هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b سویه ی محلی Atf2 با روش Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،375 ، 1395، 238-244. magiran.com/p1537953
Shafagh Khademi; Farhad Esmaily; Mehdi Aminian. "Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) for Measurement of Antibody against Polyribosylribitol Phosphate Polysaccharide Capsule Extracted from Haemophilus Influenza Type-B Strain-Atf2", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 375, 2016, 238-244. magiran.com/p1537953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال