ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین افشار مقدم، میترا حیدرپور، فهیمه صالحی، علی مهرابی کوشکی، (1395). بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، 232-237. magiran.com/p1537954
Noushin Afsharmoghaddam, Mitra Heidarpour, Fahimeh Salehi, Ali Mehrabi, Koushki, (2016). Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses, Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), 232-237. magiran.com/p1537954
نوشین افشار مقدم، میترا حیدرپور، فهیمه صالحی، علی مهرابی کوشکی، بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1395؛ 34(375): 232-237. magiran.com/p1537954
Noushin Afsharmoghaddam, Mitra Heidarpour, Fahimeh Salehi, Ali Mehrabi, Koushki, Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses, Journal Of Isfahan Medical School, 2016; 34(375): 232-237. magiran.com/p1537954
نوشین افشار مقدم، میترا حیدرپور، فهیمه صالحی، علی مهرابی کوشکی، "بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 34، شماره 375 (1395): 232-237. magiran.com/p1537954
Noushin Afsharmoghaddam, Mitra Heidarpour, Fahimeh Salehi, Ali Mehrabi, Koushki, "Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses", Journal Of Isfahan Medical School 34, no.375 (2016): 232-237. magiran.com/p1537954
نوشین افشار مقدم، میترا حیدرپور، فهیمه صالحی، علی مهرابی کوشکی، (1395). 'بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34(375)، صص.232-237. magiran.com/p1537954
Noushin Afsharmoghaddam, Mitra Heidarpour, Fahimeh Salehi, Ali Mehrabi, Koushki, (2016). 'Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses', Journal Of Isfahan Medical School, 34(375), pp.232-237. magiran.com/p1537954
نوشین افشار مقدم؛ میترا حیدرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی مهرابی کوشکی. "بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی به روش Frozen Section در مقایسه با گزارش پاتولوژی برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 34 ،375 ، 1395، 232-237. magiran.com/p1537954
Noushin Afsharmoghaddam; Mitra Heidarpour; Fahimeh Salehi; Ali Mehrabi; Koushki. "Diagnostic Value of Frozen Section Compared to Permanent Pathology in Breast and Ovarian Masses", Journal Of Isfahan Medical School, 34, 375, 2016, 232-237. magiran.com/p1537954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال