ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی بختیاری، سیدمحمود کاشفی پور، سیدامین اصغری پری، (1391). بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 35(3)، 37-46. magiran.com/p1537991
Morteza Bakhtiari, Seyed Mahmood Kashefipour, Seyed Amin Asghari Pari, (2012). Evaluation the effect of transverse structures on the flood plain using hydraulic model HEC-RAS in Geographic Information Systems (GIS), Irrigation Sciences and Engineering, 35(3), 37-46. magiran.com/p1537991
مرتضی بختیاری، سیدمحمود کاشفی پور، سیدامین اصغری پری، بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1391؛ 35(3): 37-46. magiran.com/p1537991
Morteza Bakhtiari, Seyed Mahmood Kashefipour, Seyed Amin Asghari Pari, Evaluation the effect of transverse structures on the flood plain using hydraulic model HEC-RAS in Geographic Information Systems (GIS), Irrigation Sciences and Engineering, 2012; 35(3): 37-46. magiran.com/p1537991
مرتضی بختیاری، سیدمحمود کاشفی پور، سیدامین اصغری پری، "بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 35، شماره 3 (1391): 37-46. magiran.com/p1537991
Morteza Bakhtiari, Seyed Mahmood Kashefipour, Seyed Amin Asghari Pari, "Evaluation the effect of transverse structures on the flood plain using hydraulic model HEC-RAS in Geographic Information Systems (GIS)", Irrigation Sciences and Engineering 35, no.3 (2012): 37-46. magiran.com/p1537991
مرتضی بختیاری، سیدمحمود کاشفی پور، سیدامین اصغری پری، (1391). 'بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 35(3)، صص.37-46. magiran.com/p1537991
Morteza Bakhtiari, Seyed Mahmood Kashefipour, Seyed Amin Asghari Pari, (2012). 'Evaluation the effect of transverse structures on the flood plain using hydraulic model HEC-RAS in Geographic Information Systems (GIS)', Irrigation Sciences and Engineering, 35(3), pp.37-46. magiran.com/p1537991
مرتضی بختیاری؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ سیدامین اصغری پری. "بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 35 ،3 ، 1391، 37-46. magiran.com/p1537991
Morteza Bakhtiari; Seyed Mahmood Kashefipour; Seyed Amin Asghari Pari. "Evaluation the effect of transverse structures on the flood plain using hydraulic model HEC-RAS in Geographic Information Systems (GIS)", Irrigation Sciences and Engineering, 35, 3, 2012, 37-46. magiran.com/p1537991
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال