ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیبه زارعی ، حسین مهرابی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، (1395). بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(4)، 401. magiran.com/p1538138
Nasibeh Zarei, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi, (2016). Analysis of the Effects of Farming Systems on the Production Factors Productivity of Potato Production; A Case Study of Kordesatan and Hamedan, Rural Development Strategies, 2(4), 401. magiran.com/p1538138
نسیبه زارعی ، حسین مهرابی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1395؛ 2(4): 401. magiran.com/p1538138
Nasibeh Zarei, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi, Analysis of the Effects of Farming Systems on the Production Factors Productivity of Potato Production; A Case Study of Kordesatan and Hamedan, Rural Development Strategies, 2016; 2(4): 401. magiran.com/p1538138
نسیبه زارعی ، حسین مهرابی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، "بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 4 (1395): 401. magiran.com/p1538138
Nasibeh Zarei, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi, "Analysis of the Effects of Farming Systems on the Production Factors Productivity of Potato Production; A Case Study of Kordesatan and Hamedan", Rural Development Strategies 2, no.4 (2016): 401. magiran.com/p1538138
نسیبه زارعی ، حسین مهرابی، حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی، (1395). 'بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(4)، صص.401. magiran.com/p1538138
Nasibeh Zarei, Hossein Mehrabi Boshrabadi, Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi, (2016). 'Analysis of the Effects of Farming Systems on the Production Factors Productivity of Potato Production; A Case Study of Kordesatan and Hamedan', Rural Development Strategies, 2(4), pp.401. magiran.com/p1538138
نسیبه زارعی ؛ حسین مهرابی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی. "بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،4 ، 1395، 401. magiran.com/p1538138
Nasibeh Zarei; Hossein Mehrabi Boshrabadi; Hamid Reza Mirzaei Khalil Abadi. "Analysis of the Effects of Farming Systems on the Production Factors Productivity of Potato Production; A Case Study of Kordesatan and Hamedan", Rural Development Strategies, 2, 4, 2016, 401. magiran.com/p1538138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال