ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی مظفری، (1395). بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(4)، 364. magiran.com/p1538140
Mohammadmehdi Zafari, (2016). Survey the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city and prioritization of their problems facing in the management process and the marketing system, Rural Development Strategies, 2(4), 364. magiran.com/p1538140
محمد مهدی مظفری، بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1395؛ 2(4): 364. magiran.com/p1538140
Mohammadmehdi Zafari, Survey the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city and prioritization of their problems facing in the management process and the marketing system, Rural Development Strategies, 2016; 2(4): 364. magiran.com/p1538140
محمد مهدی مظفری، "بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2، شماره 4 (1395): 364. magiran.com/p1538140
Mohammadmehdi Zafari, "Survey the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city and prioritization of their problems facing in the management process and the marketing system", Rural Development Strategies 2, no.4 (2016): 364. magiran.com/p1538140
محمد مهدی مظفری، (1395). 'بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2(4)، صص.364. magiran.com/p1538140
Mohammadmehdi Zafari, (2016). 'Survey the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city and prioritization of their problems facing in the management process and the marketing system', Rural Development Strategies, 2(4), pp.364. magiran.com/p1538140
محمد مهدی مظفری. "بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 2 ،4 ، 1395، 364. magiran.com/p1538140
Mohammadmehdi Zafari. "Survey the economic efficiency of agricultural cooperatives in the Buinzahra city and prioritization of their problems facing in the management process and the marketing system", Rural Development Strategies, 2, 4, 2016, 364. magiran.com/p1538140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال