ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه عرب نژاد، علیرضا افشاری، حسینعلی شیبک، عباس علیزاده سرگزی، تقی نجفی، (1395). تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii، 1897)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(4)، 227-232. magiran.com/p1538143
Somayeh Arabnejad, Alireza Afshari, Hosseinali Sheybak, Abbas Alizadehsargazi, Taghi Najafi, (2016). Effect of repetitive sperm stripping on some sperm quality indicators of Schizothorax zarudnyi, Journal of Animal Environment, 7(4), 227-232. magiran.com/p1538143
سمیه عرب نژاد، علیرضا افشاری، حسینعلی شیبک، عباس علیزاده سرگزی، تقی نجفی، تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii، 1897). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1395؛ 7(4): 227-232. magiran.com/p1538143
Somayeh Arabnejad, Alireza Afshari, Hosseinali Sheybak, Abbas Alizadehsargazi, Taghi Najafi, Effect of repetitive sperm stripping on some sperm quality indicators of Schizothorax zarudnyi, Journal of Animal Environment, 2016; 7(4): 227-232. magiran.com/p1538143
سمیه عرب نژاد، علیرضا افشاری، حسینعلی شیبک، عباس علیزاده سرگزی، تقی نجفی، "تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii، 1897)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 7، شماره 4 (1395): 227-232. magiran.com/p1538143
Somayeh Arabnejad, Alireza Afshari, Hosseinali Sheybak, Abbas Alizadehsargazi, Taghi Najafi, "Effect of repetitive sperm stripping on some sperm quality indicators of Schizothorax zarudnyi", Journal of Animal Environment 7, no.4 (2016): 227-232. magiran.com/p1538143
سمیه عرب نژاد، علیرضا افشاری، حسینعلی شیبک، عباس علیزاده سرگزی، تقی نجفی، (1395). 'تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii، 1897)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 7(4)، صص.227-232. magiran.com/p1538143
Somayeh Arabnejad, Alireza Afshari, Hosseinali Sheybak, Abbas Alizadehsargazi, Taghi Najafi, (2016). 'Effect of repetitive sperm stripping on some sperm quality indicators of Schizothorax zarudnyi', Journal of Animal Environment, 7(4), pp.227-232. magiran.com/p1538143
سمیه عرب نژاد؛ علیرضا افشاری؛ حسینعلی شیبک؛ عباس علیزاده سرگزی؛ تقی نجفی. "تاثیر اسپرم گیری مجدد بر برخی از شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii، 1897)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 7 ،4 ، 1395، 227-232. magiran.com/p1538143
Somayeh Arabnejad; Alireza Afshari; Hosseinali Sheybak; Abbas Alizadehsargazi; Taghi Najafi. "Effect of repetitive sperm stripping on some sperm quality indicators of Schizothorax zarudnyi", Journal of Animal Environment, 7, 4, 2016, 227-232. magiran.com/p1538143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال