ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید لطفی فر، ایرج الله دادی، اسکندر زند، غلامعباس اکبری، سمیه متقی، (1394). بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم و حساس به بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 11(1)، 61-76. magiran.com/p1538336
Omid Lotfifa , Iraj Allahdadi, Eskandar Zand, Gholam Abbas Akbari, Samanehmottaghi, (2015). Study Fitness of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Biotypes to Acetolactate Synthase (ALS) Inhibitor in Competition and Non-Competition with Wheat, Iranian Journal of Weed Science, 11(1), 61-76. magiran.com/p1538336
امید لطفی فر، ایرج الله دادی، اسکندر زند، غلامعباس اکبری، سمیه متقی، بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم و حساس به بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم. دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1394؛ 11(1): 61-76. magiran.com/p1538336
Omid Lotfifa , Iraj Allahdadi, Eskandar Zand, Gholam Abbas Akbari, Samanehmottaghi, Study Fitness of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Biotypes to Acetolactate Synthase (ALS) Inhibitor in Competition and Non-Competition with Wheat, Iranian Journal of Weed Science, 2015; 11(1): 61-76. magiran.com/p1538336
امید لطفی فر، ایرج الله دادی، اسکندر زند، غلامعباس اکبری، سمیه متقی، "بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم و حساس به بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 11، شماره 1 (1394): 61-76. magiran.com/p1538336
Omid Lotfifa , Iraj Allahdadi, Eskandar Zand, Gholam Abbas Akbari, Samanehmottaghi, "Study Fitness of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Biotypes to Acetolactate Synthase (ALS) Inhibitor in Competition and Non-Competition with Wheat", Iranian Journal of Weed Science 11, no.1 (2015): 61-76. magiran.com/p1538336
امید لطفی فر، ایرج الله دادی، اسکندر زند، غلامعباس اکبری، سمیه متقی، (1394). 'بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم و حساس به بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 11(1)، صص.61-76. magiran.com/p1538336
Omid Lotfifa , Iraj Allahdadi, Eskandar Zand, Gholam Abbas Akbari, Samanehmottaghi, (2015). 'Study Fitness of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Biotypes to Acetolactate Synthase (ALS) Inhibitor in Competition and Non-Competition with Wheat', Iranian Journal of Weed Science, 11(1), pp.61-76. magiran.com/p1538336
امید لطفی فر؛ ایرج الله دادی؛ اسکندر زند؛ غلامعباس اکبری؛ سمیه متقی. "بررسی شایستگی نسبی بیوتیپ های خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم و حساس به بازدارنده های استولاکتات سنتتاز (ALS) در شرایط رقابت و عدم رقابت با گندم". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 11 ،1 ، 1394، 61-76. magiran.com/p1538336
Omid Lotfifa ; Iraj Allahdadi; Eskandar Zand; Gholam Abbas Akbari; Samanehmottaghi. "Study Fitness of Resistant and Susceptible Biotypes of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Biotypes to Acetolactate Synthase (ALS) Inhibitor in Competition and Non-Competition with Wheat", Iranian Journal of Weed Science, 11, 1, 2015, 61-76. magiran.com/p1538336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال