ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه متولی، علی محمد زاده، هادی ملک، احمد بیطرفان رجبی، هومن بخشنده، حمیدرضا صنعتی، ایران ملک زاده، بهنام صفرپور لیما، سیدمصطفی حسینی ذیجود، زینب صفرپور لیما، (1395). مقایسه یافته های حاصل از بررسی خون رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI)، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(136)، 160-164. magiran.com/p1538812
Marzie Motevali, Ali Mohammadzade, Hadi Malek, Ahmad Bitarafan Rajabi, Hooman Bakhshandeh, Hamid Reza Sanati, Iran Malekzadeh, Behnam Safarpour Lima, Seyed, Mostafa Hosseini Zijoud, Zeinab Safarpour Lima, (2016). Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(136), 160-164. magiran.com/p1538812
مرضیه متولی، علی محمد زاده، هادی ملک، احمد بیطرفان رجبی، هومن بخشنده، حمیدرضا صنعتی، ایران ملک زاده، بهنام صفرپور لیما، سیدمصطفی حسینی ذیجود، زینب صفرپور لیما، مقایسه یافته های حاصل از بررسی خون رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(136): 160-164. magiran.com/p1538812
Marzie Motevali, Ali Mohammadzade, Hadi Malek, Ahmad Bitarafan Rajabi, Hooman Bakhshandeh, Hamid Reza Sanati, Iran Malekzadeh, Behnam Safarpour Lima, Seyed, Mostafa Hosseini Zijoud, Zeinab Safarpour Lima, Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 26(136): 160-164. magiran.com/p1538812
مرضیه متولی، علی محمد زاده، هادی ملک، احمد بیطرفان رجبی، هومن بخشنده، حمیدرضا صنعتی، ایران ملک زاده، بهنام صفرپور لیما، سیدمصطفی حسینی ذیجود، زینب صفرپور لیما، "مقایسه یافته های حاصل از بررسی خون رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 136 (1395): 160-164. magiran.com/p1538812
Marzie Motevali, Ali Mohammadzade, Hadi Malek, Ahmad Bitarafan Rajabi, Hooman Bakhshandeh, Hamid Reza Sanati, Iran Malekzadeh, Behnam Safarpour Lima, Seyed, Mostafa Hosseini Zijoud, Zeinab Safarpour Lima, "Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.136 (2016): 160-164. magiran.com/p1538812
مرضیه متولی، علی محمد زاده، هادی ملک، احمد بیطرفان رجبی، هومن بخشنده، حمیدرضا صنعتی، ایران ملک زاده، بهنام صفرپور لیما، سیدمصطفی حسینی ذیجود، زینب صفرپور لیما، (1395). 'مقایسه یافته های حاصل از بررسی خون رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(136)، صص.160-164. magiran.com/p1538812
Marzie Motevali, Ali Mohammadzade, Hadi Malek, Ahmad Bitarafan Rajabi, Hooman Bakhshandeh, Hamid Reza Sanati, Iran Malekzadeh, Behnam Safarpour Lima, Seyed, Mostafa Hosseini Zijoud, Zeinab Safarpour Lima, (2016). 'Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(136), pp.160-164. magiran.com/p1538812
مرضیه متولی؛ علی محمد زاده؛ هادی ملک؛ احمد بیطرفان رجبی؛ هومن بخشنده؛ حمیدرضا صنعتی؛ ایران ملک زاده؛ بهنام صفرپور لیما؛ سیدمصطفی حسینی ذیجود؛ زینب صفرپور لیما. "مقایسه یافته های حاصل از بررسی خون رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI)". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،136 ، 1395، 160-164. magiran.com/p1538812
Marzie Motevali; Ali Mohammadzade; Hadi Malek; Ahmad Bitarafan Rajabi; Hooman Bakhshandeh; Hamid Reza Sanati; Iran Malekzadeh; Behnam Safarpour Lima; Seyed; Mostafa Hosseini Zijoud; Zeinab Safarpour Lima. "Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 136, 2016, 160-164. magiran.com/p1538812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال