ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، تیمور تنها قزلی، (1394). تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور، فصلنامه انسان و محیط زیست، 13(4)، 43-52. magiran.com/p1539006
Marzieh Alikhah, Asl , Dariush Naseri, Teimour Tanha Ghezeli, (2016). Land use map production of Kaftareh catchment using remote sensing technique, Human & Environment, 13(4), 43-52. magiran.com/p1539006
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، تیمور تنها قزلی، تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور. فصلنامه انسان و محیط زیست، 1394؛ 13(4): 43-52. magiran.com/p1539006
Marzieh Alikhah, Asl , Dariush Naseri, Teimour Tanha Ghezeli, Land use map production of Kaftareh catchment using remote sensing technique, Human & Environment, 2016; 13(4): 43-52. magiran.com/p1539006
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، تیمور تنها قزلی، "تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور"، فصلنامه انسان و محیط زیست 13، شماره 4 (1394): 43-52. magiran.com/p1539006
Marzieh Alikhah, Asl , Dariush Naseri, Teimour Tanha Ghezeli, "Land use map production of Kaftareh catchment using remote sensing technique", Human & Environment 13, no.4 (2016): 43-52. magiran.com/p1539006
مرضیه علی خواه اصل، داریوش ناصری، تیمور تنها قزلی، (1394). 'تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور'، فصلنامه انسان و محیط زیست، 13(4)، صص.43-52. magiran.com/p1539006
Marzieh Alikhah, Asl , Dariush Naseri, Teimour Tanha Ghezeli, (2016). 'Land use map production of Kaftareh catchment using remote sensing technique', Human & Environment, 13(4), pp.43-52. magiran.com/p1539006
مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ تیمور تنها قزلی. "تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور". فصلنامه انسان و محیط زیست، 13 ،4 ، 1394، 43-52. magiran.com/p1539006
Marzieh Alikhah; Asl ; Dariush Naseri; Teimour Tanha Ghezeli. "Land use map production of Kaftareh catchment using remote sensing technique", Human & Environment, 13, 4, 2016, 43-52. magiran.com/p1539006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال