ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمدرضا زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، (1395). بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(1)، 49-71. magiran.com/p1539141
Ahmad Jafari Samimi, Hasan Zarineghbal , Mohammadreza Zibaie, Kaveh Derakhshani, (2016). Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States, The Economic Reseach, 16(1), 49-71. magiran.com/p1539141
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمدرضا زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1395؛ 16(1): 49-71. magiran.com/p1539141
Ahmad Jafari Samimi, Hasan Zarineghbal , Mohammadreza Zibaie, Kaveh Derakhshani, Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States, The Economic Reseach, 2016; 16(1): 49-71. magiran.com/p1539141
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمدرضا زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، "بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 16، شماره 1 (1395): 49-71. magiran.com/p1539141
Ahmad Jafari Samimi, Hasan Zarineghbal , Mohammadreza Zibaie, Kaveh Derakhshani, "Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States", The Economic Reseach 16, no.1 (2016): 49-71. magiran.com/p1539141
احمد جعفری صمیمی، حسن زرین اقبال، محمدرضا زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، (1395). 'بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه'، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(1)، صص.49-71. magiran.com/p1539141
Ahmad Jafari Samimi, Hasan Zarineghbal , Mohammadreza Zibaie, Kaveh Derakhshani, (2016). 'Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States', The Economic Reseach, 16(1), pp.49-71. magiran.com/p1539141
احمد جعفری صمیمی؛ حسن زرین اقبال؛ محمدرضا زیبایی؛ کاوه درخشانی درآبی. "بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16 ،1 ، 1395، 49-71. magiran.com/p1539141
Ahmad Jafari Samimi; Hasan Zarineghbal ; Mohammadreza Zibaie; Kaveh Derakhshani. "Comparative Study of the Public Sector in the Economic Model of I.R.I. Constitution and Economies of Welfare States", The Economic Reseach, 16, 1, 2016, 49-71. magiran.com/p1539141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال