ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Chih Chen Chang, Yon Cheong Wong, Cheng Hsien Wu, Huan Wu Chen, Li Jen Wang, Yu Hsien Lee, Patricia Wanping Wu, Wiwan Irama, Wei Yuan Chen, Chee Jen Chang, (2016). Diagnostic Performance on Low Dose Computed Tomography For Acute Appendicitis Among Attending and Resident Radiologists, Iranian Journal of Radiology, 13(2), 19. magiran.com/p1539757
Chih Chen Chang, Yon Cheong Wong, Cheng Hsien Wu, Huan Wu Chen, Li Jen Wang, Yu Hsien Lee, Patricia Wanping Wu, Wiwan Irama, Wei Yuan Chen, Chee Jen Chang, Diagnostic Performance on Low Dose Computed Tomography For Acute Appendicitis Among Attending and Resident Radiologists, Iranian Journal of Radiology, 2016; 13(2): 19. magiran.com/p1539757
Chih Chen Chang, Yon Cheong Wong, Cheng Hsien Wu, Huan Wu Chen, Li Jen Wang, Yu Hsien Lee, Patricia Wanping Wu, Wiwan Irama, Wei Yuan Chen, Chee Jen Chang, "Diagnostic Performance on Low Dose Computed Tomography For Acute Appendicitis Among Attending and Resident Radiologists", Iranian Journal of Radiology 13, no.2 (2016): 19. magiran.com/p1539757
Chih Chen Chang, Yon Cheong Wong, Cheng Hsien Wu, Huan Wu Chen, Li Jen Wang, Yu Hsien Lee, Patricia Wanping Wu, Wiwan Irama, Wei Yuan Chen, Chee Jen Chang, (2016). 'Diagnostic Performance on Low Dose Computed Tomography For Acute Appendicitis Among Attending and Resident Radiologists', Iranian Journal of Radiology, 13(2), pp.19. magiran.com/p1539757
Chih Chen Chang; Yon Cheong Wong; Cheng Hsien Wu; Huan Wu Chen; Li Jen Wang; Yu Hsien Lee; Patricia Wanping Wu; Wiwan Irama; Wei Yuan Chen; Chee Jen Chang. "Diagnostic Performance on Low Dose Computed Tomography For Acute Appendicitis Among Attending and Resident Radiologists", Iranian Journal of Radiology, 13, 2, 2016, 19. magiran.com/p1539757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال