ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی ابوالحسنی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا احمدزاده، جواد حیدربیگی ممقانی، (1390). اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 8(34)، 515-520. magiran.com/p1540419
Jamshid Giyasi, (2011). The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks, Journal of Comparative Pathobiology, 8(34), 515-520. magiran.com/p1540419
هادی ابوالحسنی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا احمدزاده، جواد حیدربیگی ممقانی، اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده. فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 1390؛ 8(34): 515-520. magiran.com/p1540419
Jamshid Giyasi, The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks, Journal of Comparative Pathobiology, 2011; 8(34): 515-520. magiran.com/p1540419
هادی ابوالحسنی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا احمدزاده، جواد حیدربیگی ممقانی، "اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده"، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 8، شماره 34 (1390): 515-520. magiran.com/p1540419
Jamshid Giyasi, "The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks", Journal of Comparative Pathobiology 8, no.34 (2011): 515-520. magiran.com/p1540419
هادی ابوالحسنی، جمشید قیاسی قلعه کندی، علیرضا احمدزاده، جواد حیدربیگی ممقانی، (1390). 'اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده'، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 8(34)، صص.515-520. magiran.com/p1540419
Jamshid Giyasi, (2011). 'The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks', Journal of Comparative Pathobiology, 8(34), pp.515-520. magiran.com/p1540419
هادی ابوالحسنی؛ جمشید قیاسی قلعه کندی؛ علیرضا احمدزاده؛ جواد حیدربیگی ممقانی. "اثر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی تفریخ شده". فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 8 ،34 ، 1390، 515-520. magiran.com/p1540419
Jamshid Giyasi. "The effect of helium neon laser irradiation on the morphology of small intestine of hatched broiler chicks", Journal of Comparative Pathobiology, 8, 34, 2011, 515-520. magiran.com/p1540419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال