ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رحیمی، حسین ایزدی، حمید جمشیدی، (1395). آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(19)، 117-128. magiran.com/p1542001
Mohsen Rahimi, Hossein Izadi, Hamid Jamshidi, (2016). The surveying of working capital management and its components in the profitability of small and medium non-exchange firms based on panel data, Iranian Management Accounting Association, 5(19), 117-128. magiran.com/p1542001
محسن رحیمی، حسین ایزدی، حمید جمشیدی، آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1395؛ 5(19): 117-128. magiran.com/p1542001
Mohsen Rahimi, Hossein Izadi, Hamid Jamshidi, The surveying of working capital management and its components in the profitability of small and medium non-exchange firms based on panel data, Iranian Management Accounting Association, 2016; 5(19): 117-128. magiran.com/p1542001
محسن رحیمی، حسین ایزدی، حمید جمشیدی، "آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 5، شماره 19 (1395): 117-128. magiran.com/p1542001
Mohsen Rahimi, Hossein Izadi, Hamid Jamshidi, "The surveying of working capital management and its components in the profitability of small and medium non-exchange firms based on panel data", Iranian Management Accounting Association 5, no.19 (2016): 117-128. magiran.com/p1542001
محسن رحیمی، حسین ایزدی، حمید جمشیدی، (1395). 'آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(19)، صص.117-128. magiran.com/p1542001
Mohsen Rahimi, Hossein Izadi, Hamid Jamshidi, (2016). 'The surveying of working capital management and its components in the profitability of small and medium non-exchange firms based on panel data', Iranian Management Accounting Association, 5(19), pp.117-128. magiran.com/p1542001
محسن رحیمی؛ حسین ایزدی؛ حمید جمشیدی. "آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن در سودآوری شرکت های کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیربورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5 ،19 ، 1395، 117-128. magiran.com/p1542001
Mohsen Rahimi; Hossein Izadi; Hamid Jamshidi. "The surveying of working capital management and its components in the profitability of small and medium non-exchange firms based on panel data", Iranian Management Accounting Association, 5, 19, 2016, 117-128. magiran.com/p1542001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال