ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا افرا، علی مرادی ، مهرداد پاکزاد، (1395). بررسی جهت های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های منطقه اهر- ورزقان، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(1)، 103-117. magiran.com/p1542100
Mahsa Afra, Ali Moradi, Mehrdad Pakzad, (2016). The analysis of principal stress directions in northwestern Iran using main shocks and aftershocks in Ahar- Varzeghan region, Iranian Journal of Geophysics, 10(1), 103-117. magiran.com/p1542100
مهسا افرا، علی مرادی ، مهرداد پاکزاد، بررسی جهت های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های منطقه اهر- ورزقان. مجله ژئوفیزیک ایران، 1395؛ 10(1): 103-117. magiran.com/p1542100
Mahsa Afra, Ali Moradi, Mehrdad Pakzad, The analysis of principal stress directions in northwestern Iran using main shocks and aftershocks in Ahar- Varzeghan region, Iranian Journal of Geophysics, 2016; 10(1): 103-117. magiran.com/p1542100
مهسا افرا، علی مرادی ، مهرداد پاکزاد، "بررسی جهت های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های منطقه اهر- ورزقان"، مجله ژئوفیزیک ایران 10، شماره 1 (1395): 103-117. magiran.com/p1542100
Mahsa Afra, Ali Moradi, Mehrdad Pakzad, "The analysis of principal stress directions in northwestern Iran using main shocks and aftershocks in Ahar- Varzeghan region", Iranian Journal of Geophysics 10, no.1 (2016): 103-117. magiran.com/p1542100
مهسا افرا، علی مرادی ، مهرداد پاکزاد، (1395). 'بررسی جهت های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های منطقه اهر- ورزقان'، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(1)، صص.103-117. magiran.com/p1542100
Mahsa Afra, Ali Moradi, Mehrdad Pakzad, (2016). 'The analysis of principal stress directions in northwestern Iran using main shocks and aftershocks in Ahar- Varzeghan region', Iranian Journal of Geophysics, 10(1), pp.103-117. magiran.com/p1542100
مهسا افرا؛ علی مرادی ؛ مهرداد پاکزاد. "بررسی جهت های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمین لرزه های اصلی و پس لرزه های منطقه اهر- ورزقان". مجله ژئوفیزیک ایران، 10 ،1 ، 1395، 103-117. magiran.com/p1542100
Mahsa Afra; Ali Moradi; Mehrdad Pakzad. "The analysis of principal stress directions in northwestern Iran using main shocks and aftershocks in Ahar- Varzeghan region", Iranian Journal of Geophysics, 10, 1, 2016, 103-117. magiran.com/p1542100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال