ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا جوان نژاد، امیرحسین مشکواتی ، سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، (1395). حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و ناآب ایستایی جو با روش فشرده مک کورمک، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(1)، 28-46. magiran.com/p1542104
Reza Javannezhad, Amir, Hussain Meshkatee, Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi Givi, (2016). Numerical solution of conservative form of 2-D compressible and nonhydrostatic equations of atmosphere using the compact MacCormack scheme, Iranian Journal of Geophysics, 10(1), 28-46. magiran.com/p1542104
رضا جوان نژاد، امیرحسین مشکواتی ، سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و ناآب ایستایی جو با روش فشرده مک کورمک. مجله ژئوفیزیک ایران، 1395؛ 10(1): 28-46. magiran.com/p1542104
Reza Javannezhad, Amir, Hussain Meshkatee, Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi Givi, Numerical solution of conservative form of 2-D compressible and nonhydrostatic equations of atmosphere using the compact MacCormack scheme, Iranian Journal of Geophysics, 2016; 10(1): 28-46. magiran.com/p1542104
رضا جوان نژاد، امیرحسین مشکواتی ، سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، "حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و ناآب ایستایی جو با روش فشرده مک کورمک"، مجله ژئوفیزیک ایران 10، شماره 1 (1395): 28-46. magiran.com/p1542104
Reza Javannezhad, Amir, Hussain Meshkatee, Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi Givi, "Numerical solution of conservative form of 2-D compressible and nonhydrostatic equations of atmosphere using the compact MacCormack scheme", Iranian Journal of Geophysics 10, no.1 (2016): 28-46. magiran.com/p1542104
رضا جوان نژاد، امیرحسین مشکواتی ، سرمد قادر، فرهنگ احمدی گیوی، (1395). 'حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و ناآب ایستایی جو با روش فشرده مک کورمک'، مجله ژئوفیزیک ایران، 10(1)، صص.28-46. magiran.com/p1542104
Reza Javannezhad, Amir, Hussain Meshkatee, Sarmad Ghader, Farhang Ahmadi Givi, (2016). 'Numerical solution of conservative form of 2-D compressible and nonhydrostatic equations of atmosphere using the compact MacCormack scheme', Iranian Journal of Geophysics, 10(1), pp.28-46. magiran.com/p1542104
رضا جوان نژاد؛ امیرحسین مشکواتی ؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی. "حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و ناآب ایستایی جو با روش فشرده مک کورمک". مجله ژئوفیزیک ایران، 10 ،1 ، 1395، 28-46. magiran.com/p1542104
Reza Javannezhad; Amir; Hussain Meshkatee; Sarmad Ghader; Farhang Ahmadi Givi. "Numerical solution of conservative form of 2-D compressible and nonhydrostatic equations of atmosphere using the compact MacCormack scheme", Iranian Journal of Geophysics, 10, 1, 2016, 28-46. magiran.com/p1542104
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال