ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده انیس صادقیان دهکردی، علی تدین، محمودرضا تدین، علی صفار، (1394). تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)، نشریه خشک بوم، 5(2)، 83-93. magiran.com/p1542921
Seyed Anis Sadeghian Dehkordi , Ali Tadayyon, Mahmudreza Tadayon, Ali Saffar, (2016). Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.), Scientific and Research Jounal Arid Biome, 5(2), 83-93. magiran.com/p1542921
سیده انیس صادقیان دهکردی، علی تدین، محمودرضا تدین، علی صفار، تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.). نشریه خشک بوم، 1394؛ 5(2): 83-93. magiran.com/p1542921
Seyed Anis Sadeghian Dehkordi , Ali Tadayyon, Mahmudreza Tadayon, Ali Saffar, Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.), Scientific and Research Jounal Arid Biome, 2016; 5(2): 83-93. magiran.com/p1542921
سیده انیس صادقیان دهکردی، علی تدین، محمودرضا تدین، علی صفار، "تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)"، نشریه خشک بوم 5، شماره 2 (1394): 83-93. magiran.com/p1542921
Seyed Anis Sadeghian Dehkordi , Ali Tadayyon, Mahmudreza Tadayon, Ali Saffar, "Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.)", Scientific and Research Jounal Arid Biome 5, no.2 (2016): 83-93. magiran.com/p1542921
سیده انیس صادقیان دهکردی، علی تدین، محمودرضا تدین، علی صفار، (1394). 'تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)'، نشریه خشک بوم، 5(2)، صص.83-93. magiran.com/p1542921
Seyed Anis Sadeghian Dehkordi , Ali Tadayyon, Mahmudreza Tadayon, Ali Saffar, (2016). 'Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.)', Scientific and Research Jounal Arid Biome, 5(2), pp.83-93. magiran.com/p1542921
سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین؛ محمودرضا تدین؛ علی صفار. "تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و کودهای شیمیایی بر برخی ازویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بزرک (Linum usitatissimum L.)". نشریه خشک بوم، 5 ،2 ، 1394، 83-93. magiran.com/p1542921
Seyed Anis Sadeghian Dehkordi ; Ali Tadayyon; Mahmudreza Tadayon; Ali Saffar. "Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphplogical and physiological characteristis of linseed (Linum usitatissimum L.)", Scientific and Research Jounal Arid Biome, 5, 2, 2016, 83-93. magiran.com/p1542921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال