ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین قاسمی، محمدحسن فتحی نسری، سید جلال مدرسی، لادن رشیدی، (1395). تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 26(1)، 93-104. magiran.com/p1543841
Gh Ghasemi, Mh Fathi Nasri, J. Modaresi, L. Rashidi, (2016). The effect of replacing of some of cereal grains of diet with ensiled pomegranate seed pulp on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats, Journal of Animal Science Research, 26(1), 93-104. magiran.com/p1543841
غلامحسین قاسمی، محمدحسن فتحی نسری، سید جلال مدرسی، لادن رشیدی، تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1395؛ 26(1): 93-104. magiran.com/p1543841
Gh Ghasemi, Mh Fathi Nasri, J. Modaresi, L. Rashidi, The effect of replacing of some of cereal grains of diet with ensiled pomegranate seed pulp on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats, Journal of Animal Science Research, 2016; 26(1): 93-104. magiran.com/p1543841
غلامحسین قاسمی، محمدحسن فتحی نسری، سید جلال مدرسی، لادن رشیدی، "تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 26، شماره 1 (1395): 93-104. magiran.com/p1543841
Gh Ghasemi, Mh Fathi Nasri, J. Modaresi, L. Rashidi, "The effect of replacing of some of cereal grains of diet with ensiled pomegranate seed pulp on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats", Journal of Animal Science Research 26, no.1 (2016): 93-104. magiran.com/p1543841
غلامحسین قاسمی، محمدحسن فتحی نسری، سید جلال مدرسی، لادن رشیدی، (1395). 'تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 26(1)، صص.93-104. magiran.com/p1543841
Gh Ghasemi, Mh Fathi Nasri, J. Modaresi, L. Rashidi, (2016). 'The effect of replacing of some of cereal grains of diet with ensiled pomegranate seed pulp on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats', Journal of Animal Science Research, 26(1), pp.93-104. magiran.com/p1543841
غلامحسین قاسمی؛ محمدحسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی. "تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 26 ،1 ، 1395، 93-104. magiran.com/p1543841
Gh Ghasemi; Mh Fathi Nasri; J. Modaresi; L. Rashidi. "The effect of replacing of some of cereal grains of diet with ensiled pomegranate seed pulp on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats", Journal of Animal Science Research, 26, 1, 2016, 93-104. magiran.com/p1543841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال