ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوچهر اشرف پور، علیرضا قربانی پاشاکلایی، علی اصغر سفیدگر، حامدحسین کاظمی، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی، ملیکا مزلقانی، محمود برادران، (1395). مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18(5)، 53-60. magiran.com/p1543987
M. Ashrafpour, A. Ghorbani, Aa Sefidgar, Hh Kazemi, Aa Moghaddamnia, S. Kazemi, M. Mazleghani, M. Baradaran, (2016). Comparison of antifungal effects of the methylene chloride and methanol extracts of green tea and black tea on Candida albicans, Journal of Babol University of Medical Sciences, 18(5), 53-60. magiran.com/p1543987
منوچهر اشرف پور، علیرضا قربانی پاشاکلایی، علی اصغر سفیدگر، حامدحسین کاظمی، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی، ملیکا مزلقانی، محمود برادران، مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1395؛ 18(5): 53-60. magiran.com/p1543987
M. Ashrafpour, A. Ghorbani, Aa Sefidgar, Hh Kazemi, Aa Moghaddamnia, S. Kazemi, M. Mazleghani, M. Baradaran, Comparison of antifungal effects of the methylene chloride and methanol extracts of green tea and black tea on Candida albicans, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2016; 18(5): 53-60. magiran.com/p1543987
منوچهر اشرف پور، علیرضا قربانی پاشاکلایی، علی اصغر سفیدگر، حامدحسین کاظمی، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی، ملیکا مزلقانی، محمود برادران، "مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 18، شماره 5 (1395): 53-60. magiran.com/p1543987
M. Ashrafpour, A. Ghorbani, Aa Sefidgar, Hh Kazemi, Aa Moghaddamnia, S. Kazemi, M. Mazleghani, M. Baradaran, "Comparison of antifungal effects of the methylene chloride and methanol extracts of green tea and black tea on Candida albicans", Journal of Babol University of Medical Sciences 18, no.5 (2016): 53-60. magiran.com/p1543987
منوچهر اشرف پور، علیرضا قربانی پاشاکلایی، علی اصغر سفیدگر، حامدحسین کاظمی، علی اکبر مقدم نیا، سهراب کاظمی، ملیکا مزلقانی، محمود برادران، (1395). 'مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18(5)، صص.53-60. magiran.com/p1543987
M. Ashrafpour, A. Ghorbani, Aa Sefidgar, Hh Kazemi, Aa Moghaddamnia, S. Kazemi, M. Mazleghani, M. Baradaran, (2016). 'Comparison of antifungal effects of the methylene chloride and methanol extracts of green tea and black tea on Candida albicans', Journal of Babol University of Medical Sciences, 18(5), pp.53-60. magiran.com/p1543987
منوچهر اشرف پور؛ علیرضا قربانی پاشاکلایی؛ علی اصغر سفیدگر؛ حامدحسین کاظمی؛ علی اکبر مقدم نیا؛ سهراب کاظمی؛ ملیکا مزلقانی؛ محمود برادران. "مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 18 ،5 ، 1395، 53-60. magiran.com/p1543987
M. Ashrafpour; A. Ghorbani; Aa Sefidgar; Hh Kazemi; Aa Moghaddamnia; S. Kazemi; M. Mazleghani; M. Baradaran. "Comparison of antifungal effects of the methylene chloride and methanol extracts of green tea and black tea on Candida albicans", Journal of Babol University of Medical Sciences, 18, 5, 2016, 53-60. magiran.com/p1543987
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال