ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، (1395). مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، نشریه فقه و حقوق خانواده، 21(64)، 85-108. magiran.com/p1544717
Hamidreza Salehi, Narges Bagheri Motlagh, (2016). A Comparative Study of Adoption in the Legal Systems of Iran and France with an Approach to the Law for the Protection of Children without a Guardian, Passed in 1974, Family Law and Jurisprudence, 21(64), 85-108. magiran.com/p1544717
حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1395؛ 21(64): 85-108. magiran.com/p1544717
Hamidreza Salehi, Narges Bagheri Motlagh, A Comparative Study of Adoption in the Legal Systems of Iran and France with an Approach to the Law for the Protection of Children without a Guardian, Passed in 1974, Family Law and Jurisprudence, 2016; 21(64): 85-108. magiran.com/p1544717
حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، "مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353"، نشریه فقه و حقوق خانواده 21، شماره 64 (1395): 85-108. magiran.com/p1544717
Hamidreza Salehi, Narges Bagheri Motlagh, "A Comparative Study of Adoption in the Legal Systems of Iran and France with an Approach to the Law for the Protection of Children without a Guardian, Passed in 1974", Family Law and Jurisprudence 21, no.64 (2016): 85-108. magiran.com/p1544717
حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، (1395). 'مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 21(64)، صص.85-108. magiran.com/p1544717
Hamidreza Salehi, Narges Bagheri Motlagh, (2016). 'A Comparative Study of Adoption in the Legal Systems of Iran and France with an Approach to the Law for the Protection of Children without a Guardian, Passed in 1974', Family Law and Jurisprudence, 21(64), pp.85-108. magiran.com/p1544717
حمیدرضا صالحی؛ نرگس باقری مطلق. "مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353". نشریه فقه و حقوق خانواده، 21 ،64 ، 1395، 85-108. magiran.com/p1544717
Hamidreza Salehi; Narges Bagheri Motlagh. "A Comparative Study of Adoption in the Legal Systems of Iran and France with an Approach to the Law for the Protection of Children without a Guardian, Passed in 1974", Family Law and Jurisprudence, 21, 64, 2016, 85-108. magiran.com/p1544717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال